Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:963 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Svart på: 06.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Samferdselsministeren har tidligere varslet at bompengetallene for 2015 skulle være klare i mars.
Kan statsråden nå offentliggjøre disse?

Grunngiving

Det er ønskelig å få vite hvor mye bompenger ble betalt inn i 2015, hvor høy er samlet bompengegjeld ved utgangen av 2015 og per 31.12.15 hvor mye bompenger er vedtatt av stortinget uten at låneopptaket er foretatt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringens mål er å redusere bompengeandelen i veiprosjekter. Regjeringen har fjernet bompenger på en rekke veiprosjekter gjennom økt statlige bevilgninger over statsbudsjettet. Samtidig fikk regjeringen ikke flertall i Stortinget for ytterligere økning i bevilgninger til bompengekutt i statsbudsjettet for 2016. Jeg har merket meg at representanten Pollestads parti stemte mot regjeringens forslag om å kutte bompenger, samtidig som man i media uttrykker misnøye med høyt bompengenivå.
Den foreløpige rapporteringen fra bompengeselskapene for 2015 viser en samlet brutto bompengeinntekt på 9,2 mrd. kr. Ved utgangen av 2015 var samlet gjeld for alle bompengeselskapene på 47,6 mrd. kr. Endelige beløp vil først foreligge når regnskapene for 2015 er klare i løpet av høsten 2016. Jeg kan likevel bekrefte at bompengenivået er lavere nå enn det opprinnelig var lagt opp til fra den rødgrønne regjeringen, hvor representanten Pollestad var statssekretær.
For å anslå hvor mye bompenger som er vedtatt av Stortinget uten at låneopptaket var foretatt ved utgangen av 2015, er det tatt utgangspunkt i gjenstående garantibeløp for bompengeprosjekter der innkrevingen ennå ikke var startet opp. Dette innebærer at det ikke er tatt hensyn til eventuelle framtidige låneopptak til bompengeprosjekter der innkrevingen var startet opp (bypakker og andre prosjekter med parallellinnkreving).
Per 31.12.2015 var gjenstående garantibeløp for disse prosjektene om lag 18 mrd. kr.
Dette er imidlertid et svært usikkert – og høyt – anslag for framtidig låneopptak da garantibeløpet er beregnet ut fra prosjektenes kostnadsrammer. Det endelig behovet for lånopptak vil derfor bli lavere dersom prosjektkostnaden holdes innenfor kostnadsrammen.