Skriftleg spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1068 (2015-2016)
Innlevert: 10.05.2016
Sendt: 10.05.2016
Svart på: 19.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Fotobokser er et av tiltakene for å redusere skader og dødsfall i trafikken.
Hvor mange fotobokser er installert og hvor fra 2013; hvor mange S-ATK er installert og hvor fra 2013, og hvor er det planer om etablering av fotobokser og S-ATK?

Grunngiving

Fotobokser og streknings-ATK er et av flere virkemiddel for å redusere trafikkuhell og redusere skadde og drepte i trafikken.
Stortinget har vedtatt at disse virkemidlene fortsatt skal benyttes aktivt på utsatte strekninger.
Flere planlagte strekninger ble stanset i påvente av om dette tiltaket skulle videreføres, det er nå avklart fra Stortinget så det forvente at dette følges opp.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Fotobokser er et av de mange virkemidlene som Statens vegvesen har for å øke trafikksikkerheten på steder hvor det kjøres for fort og hvor det har skjedd alvorlige ulykker knyttet til fart. Det foregår hele tiden en kontinuerlig vurdering om både punkt- og strekningsmåling av fart er et egnet tiltak på steder hvor risikoen for alvorlige ulykker er stor. Særlig gjelder dette for tunneler hvor fartsnivået kan være høyt og det er vanskelig for politiet å gjennomføre manuelle fartskontroller.
Det er etablert 22 fotobokser for punktmåling som er satt i drift i 2013 eller seinere. Hvor disse fotoboksene er installert, fremkommer i vedlagt tabell 1. Det er videre etablert strekningsmåling på 15 steder satt i drift i 2013 eller seinere. På strekningen E6 Fokstua – Hjelle er det måling kun i en kjøreretning, mens det for de andre stedene måles i begge retninger. For to av strekningene ble målingene i den ene retningen satt i drift i 2012, mens det for den andre retningen ble satt i drift i 2013 Nærmere oversikt over hvor strekningsmåling er etabler fremkommer i vedlagt tabell 2.
Statens vegvesen planlegger for nærværende strekningsmåling i to tunneler på E6 øst for Trondheim og i to tunneler på E136 i Ålesund. I tillegg planlegges strekningsmåling på rv 2 ved Kongsvinger og ombygging av en punktmåling til strekningsmåling på E6 i Måselv kommune. Det planlegges også for nye punktmålinger på noe få steder.


Vedlegg til svar: