Skriftleg spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1102 (2015-2016)
Innlevert: 13.05.2016
Sendt: 13.05.2016
Svart på: 24.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Fra og med 1. juli vil ikke lenger utrykningspolitiet ha en egen tjeneste i Asker og Bærum. Både Trygg Trafikk og politiseksjonen i Aker og Bærum er bekymra for konsekvensene, og mener det ikke er ressurser til å erstatte UPs innsats.
Deler statsråden bekymringen, og vil han sørge for at tilbudet blir like godt når UP mister sin egen tjeneste i Asker og Bærum?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som en del av nærpolitireformen er som kjent antall politidistrikter redusert fra 27 til 12 fra januar i år. Fra samme tidspunkt ble også organiseringen av Utrykningspolitiet (UP) tilpasset ny struktur slik at antall UP-distrikter ble redusert fra ni til fem. Omorganiseringen medfører ikke at prioriteringen av operativ trafikktjeneste i politidistriktene skal bli redusert.
UP består hovedsakelig av innbeordret mannskap fra politidistriktene. En viss andel av disse rulleres hvert år. Blant annet på denne måten tilbakeføres ressurser til de enkelte politidistrikt, både i form av mannskapene, men også i form av kunnskap og operativ erfaring disse har med seg fra tiden i UP. Dette er med på å styrke det enkelte politidistrikts trafikktjeneste.
Politidirektoratet opplyser at det som følge av endrede forutsetninger i trafikken og omorganisering av politidistriktene, er besluttet en omfordeling av UP-stillinger fra politidistriktene Oslo, Øst, Sør-Øst og Agder, og at åtte UP- årsverk i tidligere Asker og Bærum politidistrikt berøres av dette.
Omdisponeringen skjer ved at fordelingsnøkkelen for tildelte stillinger justeres for de distrikt som får tilførsel av stillinger. Tidligere avgitte UP-mannskaper for Asker og Bærum politidistrikt kan derfor disponeres som egen ressurs i Oslo politidistrikt. I tillegg er det lagt vekt på beredskapsressursen UP vil være for de nye politidistriktene med større enheter.
Som følge av disse endringene ble ressursene beordret til UP-tjeneste fra Asker og Bærum politidistrikt tilbakeført, og samme modell som tidligere har vært praksis i Oslo politidistrikt ble lagt til grunn for nye Oslo politidistrikt. UP har normalt ikke fast patruljetjeneste innenfor Oslo politidistrikt idet Oslo hittil har gjennomført den operative trafikktjenesten med egne mannskaper. UP har likevel gitt nødvendig bistand ved behov. Oslo politidistrikt vil også etter tilbakeføringen av UP-mannskaper ivareta politiets trafikktjeneste innenfor tidligere Asker og Bærum politidistrikt på nivå som det tidligere har vært.
Jeg deler representantens engasjement for trafikksikkerheten, og setter pris på at det settes fokus på regjeringens trafikksikkerhetsarbeid. Slik jeg ser det vil omfordelingen av ressurser være et bidrag til å skaffe et mer robust politi over hele landet, samtidig som tilbudet i tidligere Asker og Bærum politidistrikt skal opprettholdes på samme nivå som tidligere. Jeg deler derfor ikke bekymringen for konsekvensene av endringene.