Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1127 (2015-2016)
Innlevert: 20.05.2016
Sendt: 23.05.2016
Svart på: 30.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Hvor stor del av forvaltningskapital knyttet til innskytere og investeringsmidler i Norge er knyttet til norskeide finansinstitusjoner (f.eks. DNB, norske sparebanker, osv.) og hvor stor del er knyttet til utenlandske finansinstitusjoner som opererer i Norge, hvor stor er forvaltningskapitalen norskeide banker har i utlandet, og hvor stor er forvaltningskapitalen norskeide banker har i Norge?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg legger til grunn at representanten i første del av spørsmålet ber om opplysninger om markedsandeler i de norske markedene for innskudd og utlån.
Dersom de norske markedene defineres som summen av virksomheten til norske banker og filialer i Norge av utenlandske banker, har norske banker en markedsandel i innskudds-markedet på om lag 89 pst. (hvorav om lag 11 prosentpoeng er markedsandelen til norske datterbanker av utenlandske banker), mens filialer av utenlandske banker har de resterende 11 pst. I utlånsmarkedet har norske banker en markedsandel på om lag 86 pst. (hvorav om lag 13 prosentpoeng er markedsandelen til norske datterbanker av utenlandske banker), mens filialer av utenlandske banker har en markedsandel på 14 pst.
Norske banker og andre kredittinstitusjoner utenom norske datterselskaper av utenlandske kredittinstitusjoner hadde ved utgangen av 2015 en samlet forvaltningskapital på 5 329 mrd. kroner. Den bokførte verdien av samlet eierinteresse i konsernselskaper i utlandet var 85 mrd. kroner. Statistikk for geografisk fordeling av den samlede forvaltningskapitalen har vi ikke tilgjengelig. Vi har imidlertid tall for fordelingen av utlån til norske og utenlandske kunder, og utlån utgjør i de fleste tilfeller det meste av forvaltningskapitalen. Norske banker og andre kredittinstitusjoner utenom norske datterselskaper av utenlandske kredittinstitusjoner hadde ved utgangen av 2015 utlån tilsvarende 3 773 mrd. kroner. Av dette var 737 mrd. kroner utlån til utenlandske kunder.