Skriftleg spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1151 (2015-2016)
Innlevert: 25.05.2016
Sendt: 25.05.2016
Svart på: 01.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Regjeringen innførte nylig en kondemneringsordning for skip.
Hvor mange har søkt om kondemneringstilskudd til nå, hvor mange søknader forventes i år og vurderer regjeringen ordningen som vellykket, eller vil den se på endringer av innretningen for å kunne få inn flere søknader?

Grunngiving

Det er tverrpolitisk enighet om at mer av godstrafikken må flyttes fra land til sjø. Det er også enighet om å legge til rette for en grønnere skipsfart. Stortinget ba derfor regjeringen om å vurdere en midlertidig vrakpantordning for skip for å sørge for fornyelse og økt miljøvennlighet i nærskipsflåten. Denne ordningen ble innført under Innovasjon Norge i 2016. Utredningen i forkant, gjort av Propel pekte på at "en sats på 2 millioner kroner per kondemnering utløser 97 ekstra kondemneringer" fra 2016-2019.
Dette er et viktig virkemiddel for å oppnå en grønnere flåte og det er derfor avgjørende at innretningen er treffsikker og oppnår målene som er satt.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen etablerte mars 2016 en kondemneringsordning på 12 millioner kroner for skip i nærskipsfart som en del av satsingen på grønn fornyelse av norsk nærskipsfartsflåte. I tillegg styrket regjeringen tapsfondet til innovasjonslåneordningen gjennom Innovasjon Norge med 28 millioner kroner slik at det kan tas høyere risiko enn tidligere for kontrahering av nybygg til nærskipsfartsflåten. Dette tilsvarer en styrking i lånerammen til innovasjonslåneordningen med 100 millioner kroner. Tiltakene er en direkte oppfølging av regjeringens maritime strategi.
Ordningene vil bidra til at eldre skip i norske farvann skrapes og erstattes med ny og bærekraftig kapasitet. Samtidig skal ordningene gi grunnlag for styrket konkurranseevne og lønnsomhet i næringen. Ordningene skal kunne bidra til mer virksomhet for norske verft og utstyrsleverandører.
Søknadsfristen til Innovasjon Norge er 15. juni 2016. Til nå har Innovasjon Norge mottatt to søknader. Innovasjon Norge legger opp til en ny søknadsrunde i løpet av høsten 2016. Forventet antall søknader til ordningen i 2016 er usikkert.
Nærings og fiskeridepartementet vil i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Innovasjon Norge foreta en gjennomgang av ordningene i løpet av høsten 2016. I gjennomgangen vil vi vurdere kriteriene i ordningen for å sikre at ordningen treffer målgruppen.