Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1226 (2015-2016)
Innlevert: 06.06.2016
Sendt: 06.06.2016
Svart på: 14.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I forslaget til RNB 2016 skriver regjeringen at skattekutt på 2,2 mrd. kr. til alderspensjonister, redusert avkortning til pensjonistpar på 2,7 mrd. kr. og 82 mill. kr. til enslige minstepensjonister gir positiv kjøpekraftsutvikling i årene 2015-2017, tross to år med negativ regulering av løpende pensjoner.
Hva er fordelingsvirkningene av disse pensjons- og skatteendringene for de ulike pensjons- og trygdemottakerne etter sivil status og i ulike inntektsgrupper?

Grunngiving

Spørsmålet ble stilt av undertegnede som oppfølgingsspørsmål i den ordinære spørretimen i Stortinget 1. juni 2016, men ble ikke besvart. Pensjonistforbundet har vist til at de nevnte skattekuttene, den reduserte avkortningen for pensjonistpar og tillegget til enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke omfatter alle, og at de som ikke omfattes, kommer dårligere ut enn andre. Det er derfor av interesse for Stortinget å få vite hvilke fordelingsvirkninger disse endringene isolert sett har hatt, og hvordan de påvirker inntektsutviklingen for ulike pensjons- og trygdemottakere etter at årets trygdeoppgjør er gjennomført.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: