Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1258 (2015-2016)
Innlevert: 09.06.2016
Sendt: 09.06.2016
Svart på: 16.06.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Vil det i 2016 bli gitt full momskompensasjon til idrettslag som har bygd godkjente anlegg, og hvis ikke;
Hvilke idrettslag i hvilke kommuner vil rammes av dette, og med hvor store beløp?

Grunngiving

Stortinget har bedt regjeringen om å gjøre ordningen for merverdiavgiftskompensasjon for idrettsanlegg mer forutsigbar. Til tross for dette er det mye som tyder på at regjeringen nok en gang har budsjettert med mindre til formålet enn summen av godkjente søknader tilsier. Dette gjør at usikkerheten rundt ordningen fortsetter.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Stortinget har i statsbudsjettet 2016 bevilget 142,9 mill. kroner til merverdiavgifts-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 50 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2016. Dette vil gi en samlet bevilgning på 192,9 mill. kroner til denne ordningen i 2016.
Lotteri- og stiftelsestilsynet er i ferd med å sluttføre søknadsbehandlingen for 2016. Jeg kan derfor ikke gi et eksakt svar på representantens spørsmål. Foreløpige tilbakemeldinger fra tilsynet indikerer imidlertid at en samlet bevilgning på 192,9 mill. kroner vil gi alle godkjente søkere full eller tilnærmet full innvilgelse av deres søknader om kompensasjon.
Lotteri- og stiftelsestilsynet planlegger å sende tilsagnsbrev til godkjente søkere innen utgangen av juni 2016.