Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1271 (2015-2016)
Innlevert: 10.06.2016
Sendt: 13.06.2016
Svart på: 20.06.2016 av utenriksminister Børge Brende

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvordan arbeider utenriksministeren for å fremme norske næringslivsinteresser i et krevende marked som Iran?

Grunngiving

Regjeringen har mål om et taktskifte i arbeidet med å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Utenriksministeren har tidligere uttalt at den globale veksten, og ikke minst veksten i global etterspørsel, vil komme først og fremst i markeder som er mer krevende enn hos våre tradisjonelle handelspartnere og at dette nødvendiggjør særlig innsats fra vår utenrikstjeneste.
I januar 2016 fikk Iran betydelige internasjonale sanksjonslettelser, noe som åpner opp betydelige markedsmuligheter for norsk næringsliv, spesielt innenfor olje/gass, maritim sektor og akvakultur. En rekke europeiske land har gjennomført høynivåbesøk til Iran for å fremme egne næringsinteresser.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I januar i år konkluderte Det internasjonale atomenergibyrå IAEA med at Iran hadde overholdt sine innledende forpliktelser i henhold til atomavtalen, og de atomrelaterte sanksjonene mot Iran ble opphevet. Iran er et land med store naturressurser, og med behov for utenlandske investeringer og kompetanse. Dette har åpnet opp for nye markedsmuligheter for norske selskaper i Iran.
Interessen for det iranske markedet er stor i norsk næringsliv, noe som gjenspeiles i en rekke aktiviteter det siste året. Den 15. oktober 2015 besøkte Statssekretær Tore Hattrem Teheran sammen med en norsk næringslivsdelegasjon. Den 17. februar i år organiserte departementet et næringslivsseminar med ca. 90 deltakere fra norske bedrifter som del av Irans viseutenriksminister Takht-Ravanchis program i Oslo. Den 13. juni, under Irans utenriksminister Zarifs besøk til Oslo, arrangerte departementet, i samarbeid med PRIO, et seminar om norsk-iranske relasjoner i lys av atomavtalen med bred deltakelse fra norske næringslivsaktører.
Utenriksminister Zarif la under sitt besøk stor vekt på at Iran ønsker norsk næringsliv velkommen til landet, og vi opplever interesse fra Iran for å tiltrekke seg norske investeringer, teknologi og kompetanse innen sentrale sektorer.
Det gjenstår imidlertid flere sanksjoner og begrensninger (restriktive tiltak) mot Iran som norsk næringsliv må forholde seg til. Departementet har tett og jevnlig kontakt med viktige bransjeorganisasjoner og andre næringsaktører om muligheter og problemstillinger i det iranske markedet. Norges rederiforbund organiserer samlinger med sine medlemmer og andre relevante aktører, og her er UD deltaker og bidragsyter. Det er også jevnlig kontakt med Intsok, NHO, Innovasjon Norge og regionale næringslivsmiljøer.
Utenriksdepartementet ønsker å yte god service til norske bedrifter som vil handle med Iran. Vi er opptatt av å gi god og riktig informasjon, og det er opprettet en egen servicetelefon for å sikre at alle aktører kan gjøre seg godt kjent med gjeldende regelverk. Departementet legger vekt på at norske selskaper må forholde seg til forventninger om ansvarlig næringsvirksomhet i Iran og utvise nødvendig aktsomhet.
Iran vil fremdeles være et krevende marked. Den norske ambassaden i Teheran har derfor blitt styrket med én utsendt diplomat som i hovedsak skal jobbe med å fremme norsk næringsliv. Dette vil bidra til å øke vår kompetanse på iranske næringsforhold, noe som ytterligere vil styrke rammebetingelsene for norske bedrifter i landet.