Skriftleg spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1383 (2015-2016)
Innlevert: 27.06.2016
Sendt: 27.06.2016
Svart på: 29.06.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Vil statsråden innrømme at hennes utsagn på Dagsnytt atten 21. juni 2016 var uriktig?

Grunngiving

I Dagsnytt18 21. juni 2016 sa statsråden i en debatt om integreringspolitikken og integreringsmeldingen at Arbeiderpartiet «kom ikke med ett nytt forslag til nye grep i integreringspolitikken, på samme måte som de ikke gjorde på de åtte årene de satt i regjering.»
Stoltenberg-regjeringen gjennomførte en rekke tiltak for bedre integrering. Blant annet en dobling av rett og plikt til norskopplæring for voksne innvandrere og gjeninnføring av norskundervisning til asylsøkere. I tillegg ble Jobbsjansen innført, som innebærer grunnleggende kvalifisering til arbeid. Jobbsjansen er særskilt rettet mot hjemmeværende kvinner som ikke deltar i opplæring eller kvalifisering, og som ikke får sosialhjelp. Under behandlingen av integreringsmeldingen i vår fikk Arbeiderpartiet blant annet flertall for å styrke forskningen på integrering.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det har vært tatt flere store grep i integreringspolitikken opp gjennom årene. Ett av disse var innføringen av introduksjonsordningen for flyktninger og deres familiemedlemmer, som ble innført i september 2004 under Bondevik II regjeringen, med Erna Solberg som kommunalminister.
Når representanten Håheim nevner Jobbsjansen, vil jeg påpeke at den var en videreføring av ordningen Ny sjanse, som ble iverksatt i 2005, under den samme Bondevik II regjeringen.
I Meld.St. 30 Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk, tas det nye viktige grep i integreringspolitikken. Jeg vil særskilt nevne oppstart av integreringsmottak, hvor formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn, gjennom blant annet språkopplæring og kvalifiseringsarbeid. Samtidig skal det innføres opplæring i 50 timer kultur- og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak.
Det er med glede jeg konstaterer at det er bred enighet i Stortinget om de nye grepene vi tar.