Skriftleg spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1415 (2015-2016)
Innlevert: 02.08.2016
Sendt: 02.08.2016
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Svart på: 09.08.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): I juli fikk flere næringshager rundt om i landet beskjed om at de ikke lenger skal være med i SIVAs næringshageprogram. Begrunnelsen er at SIVA innfører en ny finansieringsmodell for næringshageprogrammet allerede fra 1.7.16. Iht. SIVAs nettsider skal programmet spisses inn mot næringshager med "god måloppnåelse og stort utviklingspotensial".
Hvorfor kommer plutselig disse endringene i næringhageprogrammet nå, og hvilke vurderingskriterier er lagt til grunn for beslutningen om hvilke næringshager som tas ut av programmet?

Grunngiving

SIVA er et viktig næringspolitisk virkemiddel for lokalt og regionalt næringsliv. Så sent som i budsjettet for 2016 slo en samlet næringskomite fast at SIVA har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. SIVA har på sine nettsider lagt ut informasjon om at den nye finansieringsmodellen innebærer at det blir etablert tre nivåer basert på "en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og framtidig potensial". Det fremgår imidlertid ikke hva disse kriteriene er, og om f eks historiske tall vektlegges i større grad enn nåværende situasjon og fremtidsmuligheter. Det fremgår heller ikke om det vektlegges hvilken rolle næringshagen har i et fremtidsperspektiv i regionen. 8 næringshager rundt om i landet tas nå ut av programmet, på svært kort varsel. Endringen som ble varslet i juli får virkning allerede fra 1.7.16, og med full effekt fra 1.1.17. Saken har heller ikke vært forelagt Stortinget.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg takker representanten for spørsmålet.
Jeg er opptatt av at Næringshageprogrammet oppnår best mulig resultat både for regionalt næringsliv og regional utvikling.
Siva presenterte i juli en ny, differensiert finansieringsmodell innenfor programmet. Hensikten var å videreutvikle programmet til et mer effektivt virkemiddel og sikre større måloppnåelse. Den nye modellen skal også å bidra til å forsterke velfungerende næringshagemiljøer, og bidra til raskere utvikling av lokalt og regionalt næringsliv. Siva vil i sin oppfølging av endringene stille tydeligere krav om resultater innenfor programmet, noe som blant annet innebærer en tettere oppfølging og sterkere kontroll av hvordan næringshagene bruker tildelte midler.
Det er fra Sivas side formidlet informasjon om overnevnte endringer i programmet siden begynnelsen av 2015. Endringene i programmet er utarbeidet i dialog med fylkeskommunene. Videre er endringene diskutert med både foreningen Næringshagene i Norge og Nasjonalt programråd for næringshageprogrammet. Nye retningslinjer for programmet ble vedtatt av Siva i vår og er kommunisert til miljøene.
Den nye finansieringsmodellen har tre nivåer basert på en rekke kriterier for verdiskaping, måloppnåelse og fremtidig potensial som alle gjeldende programoperatører er vurdert opp mot. Kriteriene er både objektive og erfaringsbaserte indikatorer, bl.a. er næringshagens aktivitet innenfor programmet, måloppnåelse sett i forhold til egen handlingsplan og kundetilfredshet vurdert. Historiske tall er benyttet i vurderingene, men Siva har også benyttet tallmateriale fra inneværende år i sine vurderinger. Resultatene fra ovennevnte vurderinger er gjennomgått med de respektive fylkeskommunene, og slik Siva oppfatter det, omforent med de enkelte, foruten en fylkeskommune. I disse samtalene er selvfølgelig regionale hensyn blitt vektlagt.
Jeg er klar over at noen miljø ikke har oppfylt de kravene Siva har stilt. Vi håper likevel at dette kan få disse miljøene til å stå på enda hardere i tiden fremover slik at de på et senere tidspunkt kan kvalifisere seg til å være med i programmet.
Innenfor programmet er det inngått avtaler mellom Siva, den respektive fylkeskommune og den respektive næringshage. En avtale som kan sies opp med seks måneders varsel. Siva har valgt å si opp avtalen med åtte miljøer på bakgrunn av ovennevnte kriterier. Disse miljøene vil likevel motta tilskudd fra Siva i oppsigelsesperioden.