Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:1441 (2015-2016)
Innlevert: 12.08.2016
Sendt: 12.08.2016
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Svart på: 23.08.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva vil regjeringa gjera for å sikra eksporten av norsk økologisk laks?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Vi er godt orienterte om situasjonen og konsekvensane for norsk laks i EU-marknaden som følgje av at EU sitt økologiregelverk ikkje er implementert i EØS-avtalen. Eg arbeider tett med EØS/EU-ministeren og landbruks- og matministeren om saka fordi økologiregelverket òg vil påverke produksjon av økologiske landbruksvarer. Vi vil på kort sikt gjere det vi kan for å sikre ei overgangsordning slik at laksen framleis kan eksporterast til EU med EU sin logo for økologiske produkt. Det vil bli halde fleire møter med Europakommisjonen i september. Eg har òg drøfta saka med den islandske ministeren i eit møte 16. august i og med at Island og Noreg må vere samde om å implementere EU sitt regelverk i EØS-avtalen. Målet er å kunne oppretthalde eksport til EU-landa av økologisk produsert laks. Dei neste vekene vil syne korleis vi kan få dette til.