Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1455 (2015-2016)
Innlevert: 16.08.2016
Sendt: 16.08.2016
Svart på: 19.08.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Legger DSB og Politidirektoratet som følge av omfattende sentralisering av politiet opp til en ny arbeidsdeling mellom politi og kommunale brannvesen i distrikts-Norge fordi politiet ikke lenger vil være til stede i mange kommuner?

Grunngiving

I brev av 13.04.2015 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har landets kommunale brann- og redningsvesen og 110-sentralar fått tilsendt «Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold” (PLIVO).
I prosedyren pkt. D 3.4 heiter det s. 28-29:

”D 3.4 Aksjonsfasen – når politiet ikke har ankommet stedet
• Når gjerningspersonen(e) benytter kniv eller annet dødelig stikk-/huggvåpen, skal leder for brann og/eller helse selv vurdere om tiltak kan iverksettes mot gjerningspersonen(e) før politiets ankomst. For eksempel ved at innsatspersonell fra brann holder gjerningspersonen(e) i sjakk med trykksatt slange, brannslukningsapparat eller annet relevant verktøy”.

Prosedyren er iverksatt fra 01.06.2016 kort tid før politiet skal fastsette sine nye tjenestesteder og der Politimesteren er gitt fullmakt til nedleggelse av lensmannskontorer.
Brannvesenet i distriktskommuner har over tid opplevd at politiet kommer senere enn før. Brannvesenet opplever også oftere at operasjonssentralene forsøker å få det kommunale brannvesenet til å rykke ut i stedet for politiet til oppdrag politiet har ansvar for, t.d. ved mistanke om promillekjøring.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) - som stortingsrepresentanten viser til - er ett av oppfølgingstiltakene etter 22- juli kommisjonens rapport. Prosedyren er utviklet i samarbeid mellom politi, brann- og redningstjenesten og helsetjenesten, og skal danne grunnlag for bedre nasjonal beredskap for å håndtere hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.
Politiets primæransvar er nedfelt i Politilovens § 2, og det er ikke lagt opp til å endre på dette som ledd i gjennomføring av nærpolitireformen. Det fremkommer av brann – og eksplosjonsvernloven § 12 at dersom brann- og redningsvesenet kommer først frem til et ulykkessted har brannsjefen myndighet og ansvar for ledelsen av skadestedet inntil politiet kommer til stedet.
Nærpolitireformen skal blant annet bidra til å bedre politiets responstid og beredskapsevne, og til å sikre tilstedeværelse i lokalmiljøene. Den er altså ment å ha motsatt effekt av det spørreren antyder.
Det er fra 2015 innført krav om responstid ved ekstraordinære hendelser, hendelser hvor liv er direkte truet og/eller hvor det er umiddelbart behov for innsats fra politiet. Disse kravene ble innfridd i 2015 på nasjonalt nivå. Jeg vil følge opp responstidskravene i den videre dialogen med Politidirektoratet.
Jeg viser også til at operasjonssentralene til politiet og 110- sentralene til brannvesenet skal samlokaliseres som et ledd i gjennomføringen av nærpolitireformen. Dette skal bidra til å sikre god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom nødetatene.