Skriftleg spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1622 (2015-2016)
Innlevert: 20.09.2016
Sendt: 20.09.2016
Svart på: 30.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Vil statsråden vurdere å gjøre ordningen rundt fraværsgrensen mer fleksibel, slik at helsepersonell slipper å bruke tid på papirarbeid som tidligere var unødvendig?

Grunngiving

Den siste tiden har organisasjoner som Sykepleierforbundet og Allmennlegeforeningen vært ute i flere medier og uttrykt sin frustrasjon over følgene av de nye fraværsreglene i videregående skole. Fastleger og helsesøstre opplever at kapasiteten sprenges fordi elever med kortvarige og mindre alvorlige sykdommer trenger sykemelding. Dette er en pasientgruppe som tidligere ikke ville hatt behov for helsefaglig tilsyn, men, som med en maksimum udokumentert fraværsgrense på ti prosent, strømmer til lege- og helsesøsterkontorene for å få sykemelding. Dermed bruker man nå store ressurser i helsevesenet og skolehelsetjenesten på enkelt, og tidligere unødvendig, papirarbeid. Dette er tid som normalt ville blitt brukt på pasienter med større behov. Man har også sett at foreldre mister arbeidstimer fordi de må frakte ungdommene til og fra lege hver gang de blir dårlige.
Venstre har vært en pådriver for å styrke skolehelsetjenesten, og fikk blant annet lagt inn midler til å opprette 100 nye helsesøsterstillinger i skolehelsetjenesten i statsbudsjettet for 2016. Tanken var ikke at disse nye stillingene skulle brukes på byråkrati, men tvert imot at flere elever skulle få den hjelpen de trengte, tidligere. Dette ville i sin tur kunne forebygge fravær. Nå er det derimot slik at den kapasitetsspisende bieffekten av fraværsgrensen truer kvaliteten i lege- og helsesøstertilbudet til de resterende pasientene - som jo tjenestene primært er beregnet på.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Fraværsgrensen er en grense for hvor mye udokumentert fravær elevene kan han. Grensen på ti prosent tar altså høyde for at elever med for eksempel forkjølelse eller annet kortvarig sykefravær kan være borte fra skolen uten at det er nødvendig med dokumentasjon fra lege eller andre sakkyndige. Jeg mener derfor fraværsgrensen er fleksibel.
Allmennlegene og helsesøstrene er ikke gitt nye oppgaver i forbindelse med de nye fraværsreglene. Innføringen av fraværsgrensen endrer heller ikke disse helsetjenestenes prioriteringer. Kunnskapsdepartementet er opptatt av at helsetjenesten og skolene får den informasjonen de trenger for å håndtere det nye regelverket på en god måte. Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet samarbeider nå om slik informasjon. Både Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund og Den norske legeforening har deltatt på møter i Kunnskapsdepartementet for å få informasjon om og for å diskutere de nye reglene.
Det er naturlig at det oppstår enkelte spørsmål når det skal tas i bruk nye regler. Vi vil arbeide for å løse de utfordringene som oppstår, men kan ikke se at det er nødvendig å endre regelverket nå. Jeg vil imidlertid følge nøye med på situasjonen fremover, og vil ha nye møter med bl.a. Legeforening senere i år.