Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:450 (2016-2017)
Innlevert: 20.12.2016
Sendt: 21.12.2016
Svart på: 04.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener statsråden at den nye ordningen for tilbakebetaling av utførte pasientreiser har ført til forenkling for alle pasienter, og vil statsråden treffe tiltak for å lette situasjonen for pasientgrupper der dette eventuelt ikke er tilfellet?

Grunngiving

Fra 1. oktober ble det innført en ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Pasientene kan sende inn en elektronisk søknad i stedet for å sende den i posten.

Da løsningen ble lansert var statsråden tydelig på at denne løsningen var en forenkling både administrativt og for pasientene. Spørsmålsstilleren har imidlertid fått tilbakemeldinger som tyder på at det for en del pasienter har virket motsatt. I tilfeller der en må bruke ferjetransport er tilbakemeldingene at det som tidligere var et to- siders dokument til utfyllelse nå er et fire - siders dokument. Tilbakemeldinger går også på at det for pasienter som ikke er fortrolige med internett har blitt vanskeligere å levere reiseregning.

Spørsmålsstilleren vet at dette ikke var intensjonen med det nye systemet og at det ble uttalt at den gamle ordningen var tungvinn og at den nye skulle være enklere.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg mener den nye ordningen har forenklet tilbakebetaling av utførte pasientreiser for de aller fleste brukere, men for noen brukere kan det ha blitt noe mer arbeid. Det arbeides med å forenkle og forbedre løsningen også for disse.

Ordningen for tilbakebetaling av utførte pasientreiser ble endret med innføring av standardsats, færre dokumentasjonskrav og mulighet for elektronisk innsending av refusjonskrav. En viktig del av arbeidet med den nye ordningen var å redusere saksbehandlingstid og gi større grad av likebehandling til brukerne. Ett av tiltakene var å etablere en elektronisk løsning for å sende inn reiseregninger via den nasjonale helseportalen, www.helsenorge.no. Her gis pasienter mulighet til å se tidligere reiser, status på søknader, eller fortsette på søknader som ikke er sendt inn. Den elektroniske selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no kan brukes av pasienter som skal søke om dekning av utførte pasientreiser med en standardsats uten andre tilleggsutgifter. Dette omfatter ca. 50 pst. av alle innsendte søknader. I løpet av våren vil elektroniske løsning for reiser med tilleggselementer lanseres. Dette innebærer at også pasienter som søker om tilleggsutgifter som ferge, parkering med videre vil kunne søke på nett om å få refundert utgiftene sine. Ordningen evalueres forløpende med tiltak for å forenkle ordningen for flere brukergrupper.

Jeg er enig med representanten om at det er viktig å tilby gode løsninger også for dem som ikke kan eller vil benytte elektronisk løsning. Tjenestene som utvikles skal være lette å forstå, og enkle å bruke, uavhengig av format.

Det ble utarbeidet et nytt papirskjema i forbindelse med ny ordning for pasientreiser. Dette skjemaet er, som representanten også viser til, på fire sider. Skjemaet er designet slik at pasienten fyller ut skjemaet ved å sette kryss i de felt som er aktuelle for sin reise, og pasienten behøver sjelden å fylle ut alle sidene. Ved å bruke avkrysningsfelter kan skjemaet behandles maskinelt og saksbehandlingen kan foregå raskere. Det er utarbeidet en veileder til skjemaet som forklarer utfyllingen av punktene i skjemaet, denne er tilgjengelig både hos behandlere og på www.helsenorge.no. Det gis i tillegg hjelp og veiledning til brukere som henvender seg til telefontjenesten 05515 for bistand til utfylling av skjemaet.

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS er i gang med å evaluere den nye ordningen og det vil bli igangsatt tiltak for blant annet å forbedre og forenkle papirskjemaet.