Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:514 (2016-2017)
Innlevert: 16.01.2017
Sendt: 16.01.2017
Svart på: 23.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil justisministeren sikre en faglig gjennomgang og vurdering av behovet for et eget barnehus i Finnmark?

Grunngiving

Det er ikke etablert barnehus i Finnmark politidistrikt.
Politimesteren i Finnmark slo nylig fast at barna i Finnmark ikke får den behandlingen de fortjener i etterkant av alvorlige hendelser. Hun sier i Altaposten torsdag 12. januar at "det er på grensen til uverdig, det barna som bor i Finnmark, og familiene deres, utsettes for".
Politimester Ellen Katrine Hætta begrunner dette med at barn som har vært utsatt for eller vitne til alvorlige hendelser i dag sendes den lange veien fra Finnmark til Tromsø for å bli avhørt ved barnehuset der. Hun mener at kompetansen og oppfølgingen ved barnehuset i Tromsø er god, men at den samlede behandlingen barna får er uverdig. Dette skyldes at barna fra Finnmark må reise opp mot en strekning tilsvarende Kristiansand-Trondheim for å komme seg på barnehuset, og at lange reiser og værmessige forhold påfører de barna det gjelder ekstra belastninger.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Regjeringen arbeider langs mange spor for å trappe opp innsatsen for barn som utsettes for vold og overgrep. Statens barnehus er av vesentlig betydning for å ivareta barns rettsikkerhet og behandling innenfor rettssystemet.
Samtlige av landets politidistrikt, med unntak av Finnmark, har sitt eget barnehus. I dag dekkes dette politidistriktet av tilbudet fra Troms, gjennom Statens barnehus Tromsø. De siste tre årene har barnehuset i Tromsø hatt en psykolog eller en rådgiver med samisk språk- og kulturkompetanse. Denne stillingen er nasjonal, men er stedsplassert på barnehuset i Tromsø. Erfaringene fra samarbeidet mellom barnehuset i Tromsø og Finnmark politidistrikt er så langt gode, men det er som representanten peker på, reist spørsmål om den lange reiseveien utgjør en tilleggsbelastning for barn som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon.
Evalueringen av barnehusene fra 2012 slo fast at reisevei over tre timer kunne være belastende for barnet som skulle til avhør. Argumentene for å vurdere etablering av et eget barnehus eller en underavdeling av barnehuset i Tromsø i Finnmark, har derfor støtte i konklusjonen fra evalueringen.
Målsettingen med barnehusene er å samlokalisere alle aktiviteter ett sted i forbindelse med avhør og sikre det beste tilbudet til målgruppen. Dette krever fagmiljøer av en viss størrelse og med den riktige kompetansen. Etablering av et eget barnehus forutsetter derfor at sakstilfanget er av en slik størrelse at det er grunnlag for drift av et eget barnehus. I 2016 ble det gjennomført 147 førstegangsavhør i Finnmark, det utgjør 2,7 % av det samlede antall avhør for landet som helhet. I tillegg slås det fast i retningslinjene for Statens barnehus at alle barn på barnehus skal få tilbud om en medisinsk undersøkelse. Etter det jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet finnes den eneste barneavdelingen i Finnmark fylke i Hammerfest.
Jeg stiller meg positiv til å styrke tilbudet til volds- og overgrepsutsatte barn i Finnmark. Min vurdering er at dette best ivaretas, i første omgang, gjennom å etablere en underavdeling av Statens barnehus i Tromsø. Hvor i Finnmark dette tilbudet skal etableres har jeg foreløpig ikke konkludert med. Jeg vil nå be Politidirektoratet om å gjøre en rask vurdering av dette, i samarbeid med Finnmark politidistrikt. Problemstillinger knyttet til reisevei, sakstilfang, kompetanse og øvrig tilbud er blant de forhold som må inngå i en slik vurdering.
Premisset som skal legges til grunn for vurderingen, er at valg av løsning skal være til barnets beste. Det er ikke ressurssituasjonen i politiet eller hos samarbeidspartnerne, som skal være det styrende prinsipp for den løsningen vi lander på.
Det er allerede igangsatt et pilotprosjekt med en underavdeling av Statens barnehus Bodø, lokalisert i Mosjøen. Prosjektet startet høsten 2016 og skal følgeevalueres gjennom en to års periode. Vi må være sikre på at slike underavdelinger gir det samme gode tilbudet til barna som de allerede etablerte barnehusene.