Skriftleg spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:772 (2016-2017)
Innlevert: 02.03.2017
Sendt: 03.03.2017
Svart på: 09.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I årsmeldingen for Pasient og brukerombudet i Østfold anbefales det at fastlegeordningen evalueres med fokus på om målsettingen med ordningen oppfylles. Dette har ombudet ment i over lengre tid.
Vil statsråden lytte til denne anbefalingen om å evaluere om ordningen fungerer til det beste for pasientene?

Grunngiving

Pasient og brukerombudet i Østfold kom nylige med sin årsrapport. Her kommer det fram at kontakten med fastlegen er den vanligste årsaken til henvendelser til dem. Sakene omhandler utredning, behandling og oppfølging, og ofte oppførsel.
Fastlegens ansvar er omfattende og er ofte selve krumtappen i pasientens helsetjeneste. Den skal gi helsehjelp og koordinere hjelpen for pasientene sine.
Allerede med samhandlingsreformen fikk fastlegene tilført flere oppgaver, og det kommer stadig flere. Fastlegen har også en sentral rolle i kommunehelsetjenesten.
Ombudet stiller spørsmålstegn med hvor mange pasienter det er mulig å ivareta på en forsvarlig og god måte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er godt kjent med at Pasient- og brukerombudene mottar en rekke henvendelser knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Som vi viser til i Meld. St. 13 (2016–2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015, får Pasient- og brukerombudene mange henvendelser der ett eller flere av målene med fastlegeordningen ikke oppfylles sett fra pasientens ståsted. Ombudene viser til at et hyppig tema er mangel på tilgjengelighet og muligheten for å få timeavtale innen nødvendig og rimelig tid. Andre meldinger som ombudene mottar om fastleger er knyttet til stabilitet i stillingen og språkproblemer. Innspill fra brukere Pasient- og brukerombudene er viktig informasjon for tjenesten, men også for statlige og kommunale myndigheter. Antallet henvendelser knyttet til fastlegeordningen må ses i sammenheng med et høyt antall konsultasjoner hos fastleger, et tall som har økt de seneste årene.
Jeg er helt enig med spørsmålsstilleren om at fastlegene har en sentral plass i det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Det er viktig at det settes søkelys på kvaliteten på tjenester mottatt hos fastleger. Det er avgjørende at fastlegene settes i stand til å håndtere de henvendelser som kommer, enten de er store eller små. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste (primærhelsetjenestemeldingen) er det foretatt en gjennomgang av det totale utfordringsbildet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I meldingen drøftes også utfordringene fastlegeordningen står overfor. Selv om ombudene mottar mange henvendelser, vil jeg understreke at det også mye bra med fastlegeordningen. I den videre utviklingen skal vi ta med oss det gode, og forbedre de områdene det svikter. Jeg mener at tiltakene i primærhelsetjenestemeldingen peker ut riktig retning.
Jeg er opptatt av å heve kompetansen i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten, herunder hos fastlegene. Å heve kompetansen hos fastlegene vil bidra til økt kvalitet i den kommunale helse- og omsorgtjenesten og komme bl.a. brukere med sammensatte behov til gode. Fra og med 1. mars i år er det innført et krav om at alle leger som jobber klinisk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, enten er spesialister i allmennmedisin eller er under spesialisering. I tillegg må vi utnytte den samlede kompetansen bedre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fastlegene er for dårlig integrert i den øvrige tjenesten. Som det fremgår av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, er dagens organisering og finansiering av fastlegeordningen til hinder for nye måter å arbeide på. Ved at flere yrkes-grupper arbeider i team med fastlegen, kan fastlegens ressurser utnyttes bedre til dem som har størst behov for medisinsk bistand og personer med behov tettere oppfølging over lengre tid. Dette vil bedre det samlede tilbudet hos fastlegen og gi bedre tilgjengelighet.
I tråd med budskapet i primærhelsetjenestemeldingen, et budskap komiteen sluttet seg til, har jeg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å planlegge en pilot for utprøving av primærhelseteam som et ledd i å forbedre dagens kommunale allmennlegetjenester. Primærhelseteam er en utvidet allmennlegepraksis. Kjernen i teamet er fastlegen, en sykepleier og helsesekretær/ administrativt personell. Alle innbyggere som er tilknyttet et primærhelseteam vil kunne velge en fast lege i teamet, slik nesten alle i dag har en fastlege. Formålet med å utvide fastlege-praksisene på denne måten er å skape en større bredde i tilbudet, bedre tilgjengelighet, bruke personellressursene bedre, og ikke minst bedre oppfølgingen av brukere med store og sammensatte behov og med kronisk sykdom og behov for langvarig oppfølging og god opplæring. Helsedirektoratet jobber nå med å detaljere utformingen av en pilot, med sikte på oppstart i 2018. I piloten vil det etter planen bli gjennomført endringer både i finansieringen og organiseringen av tjenestetilbudet. Piloten vil bli grundig evaluert underveis og etter at den er avsluttet. Resultatene fra denne evalueringen vil gi oppdatert kunnskap om tjenestetilbudet slik det ble organisert i piloten, men også om hvordan tilbudet fungerer utenfor piloten.
Samtidig er vi opptatt av kvalitet og ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunene må benytte sitt handlingsrom til å følge bedre med på kvaliteten i tilbudet hos sine fastleger, og fastlegen selv må drive mer kvalitetsarbeid i egen praksis. Vi har etablert en egen lederutdanning for primærhelsetjenesten, noe som også skal bidra til bedre ledelse, samhandling og koordinering av kommunale helse- og omsorgstjenester.
Det er allerede gjennomført en rekke tiltak som skal bidra til å bedre de utfordringene det pekes på i årsrapporten. En pilot med utprøving av primærhelseteam vil gi nyttig kunnskap om hvilke effekter endringer i organisering og finansiering av allmennlegetjenestene gir. Jeg mener derfor det ikke er riktig å prioritere en egen evaluering av fastlegeordningen nå.