Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:783 (2016-2017)
Innlevert: 03.03.2017
Sendt: 06.03.2017
Svart på: 13.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Nasjonal transportplan 2018-2029 må planlegge en framtidsrettet transport i tråd med Norges egne klimamål, vår avtale med EU og med Paris-avtalen. Regjeringen vil bruke 930 mrd. i transportsektoren over 12 år samtidig som vi skal kutte 40 % av klimautslippene fra transport, bygninger, avfall og jordbruk. Disse utslippene må kuttes i Norge.
Vil NTP inneholde et klimaregnskap som gir en nedgang i klimautslippene fra samferdselssektoren på 40 % fram mot 2030, sammenliknet med 2005?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen legger opp til en offensiv satsing på transportsektoren, med mål om blant annet bedre mobilitet og mindre belastning på miljøet. Det skjer svært spennende utvikling både hva gjelder drivstoff, kjøretøy og infrastrukturtenkning generelt. I tillegg jobber regjeringen med virkemidler for å bidra til bedre arealutvikling slik at man reduserer transportbehovet. I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-29 vil disse tingene bli belyst og Stortinget vil få god anledning til å behandle tema.
Under dagens regjering har budsjettet for Jernbaneverket/BaneNor økt med rundt 50 %, tilsvarende over 7 mrd. kr. Satsingen på kollektivutvikling i byene er mer en doblet i den såkalte belønningsordningen for kollektivtrafikk – fra ca. 1,8 mrd. kr i forrige stortingsperiode til over 5 mrd. kr i inneværende periode. Andelen nullutslippsbiler øker kraftig, og fordelene for kjøp av miljøvennlige biler er opprettholdt langt utover opprinnelige planer. Det er bare tre av mange eksempler på regjeringen og borgerlig stortingsflertalls satsing på bedre miljø.