Skriftleg spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:820 (2016-2017)
Innlevert: 13.03.2017
Sendt: 14.03.2017
Rette vedkommende: Finansministeren
Svart på: 21.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): Var statsråden klar over at dersom biodrivstoff solgt utover omsetningspåbudet hadde fått «fritak» for veibruksavgift i stedet for «unntak», så ville det vært pålagt å anvende bærekraftskriteriene for alt biodrivstoff solgt, hvorfor har regjeringen valgt å «unnta» biodrivstoffet for veibruksavgift i stedet for å «frita» for veibruksavgift, og når vil regjeringen revurdere dette for å sikre bærekraftskriteriene anvendes for alt biodrivstoff?

Grunngiving

Fornybardirektivets § 68 slår klart fast at biodrivstoff skal være bærekraftig og at bærekraftskriterier som får støtte gjennom nasjonale støtteregimer skal tilfredsstille bærekraftskriteriene.
(65)Biofuel production should be sustainable. Biofuels used for compliance with the targets laid down in this Directive, and those that benefit from national support schemes, should therefore be required to fulfil sustainability criteria.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Som følge av avtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre om Revidert nasjonalbudsjett 2014, fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak (vedtak nr. 589 av 20. juni 2014, jf. Innst. 128 S (2014–2015)):

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av bilavgifter vurdere endring av veibruksavgiften, slik at unntak for denne kun gis for drivstoff og drivstoffblandinger som oppfyller bærekraftkriteriene i EUs fornybardirektiv.»

På dette tidspunkt omfattet veibruksavgiften bensin, mineralolje, biodiesel som ikke oppfylte bærekraftskriteriene, samt etanol i blanding med bensin så lenge bensin utgjorde hovedbestanddelen. Biodiesel som oppfylte bærekraftskriteriene ble ilagt halv sats. Ren etanol, naturgass og LPG var ikke omfattet av avgiften.
Bilavgiftsgjennomgangen ble presentert i Revidert nasjonalbudsjett 2015, se St.meld. 2 (2014-2015) Revidert nasjonalbudsjett 2015 punkt 4.2. Regjeringen konkluderte der med at den ikke ville fremme forslag om å innarbeide bærekraftskriterier som grunnlag for et unntak for veibruksavgift på drivstoff. Det ble i den sammenheng vist til at hensynet til bærekraftskriteriene ble ivaretatt gjennom kravet om oppfyllelse av bærekraftskriteriene i det gjeldende omsetningskravet, og at den reduserte satsen for biodrivstoff i veibruksavgiften bare omfattet drivstoff som oppfylte bærekraftskriteriene. Det ble også vist til at EØS-avtalens statsstøtteregelverk legger føringer på mulighetene for å innføre fritak eller reduserte satser fra en generell veibruksavgift, og at det derfor var usikkert om en ny generell avgift med fritak for produkter som oppfyller bærekraftskriteriene, ville være i samsvar med EØS-avtalen.
Avgiftsleggingen av biodrivstoff ble også omtalt i Prop. 120 LS (2014-2015) Endringar i skatte-, avgifts og tollovgivinga der Stortingets anmodningsvedtak fra statsbudsjett for 2015 (vedtak nr. 62 av 1. desember 2014, se Innst. 3 S (2014–2015)) ble behandlet. Anmodningsvedtaket hadde følgende ordlyd:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å frita biodiesel fra veibruksavgift og innføre halv veibruksavgift på bioetanol i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det bes særlig om at det tas hensyn til de avgiftstekniske, EØS-rettslige, miljømessige og økonomiske konsekvenser av endringene.»

I Prop. 120 LS (2014-2015) Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble det under henvisning til de EØS-rettslige sider av saken, herunder begrensningene i miljøstøtteretningslinjene for å kombinere avgiftslettelser for biodrivstoff med omsetningskrav, foreslått å ikke følge opp anmodningsvedtaket i Revidert nasjonalbudsjett for 2015, men at regjeringen ville komme tilbake til saken i budsjettet for 2016. Regjeringen foreslo isteden et skifte mellom CO2-avgiften og veibruksavgiften på mineralolje, som innebar en lettelse for biodiesel som oppfylte bærekraftskriteriene på 0,23 øre per liter, mens fossil diesel og biodiesel som ikke oppfylte bærekraftskriteriene, kom uendret ut. Det siste ble vedtatt med virkning fra 1. juli 2015.
I behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015 vedtok Stortinget å begrense veibruksavgiften på drivstoff til bare å omfatte bensin og mineralbasert diesel, med iverksettelse fra 1. oktober 2015, se Innst. 360 S (2014–2015). Bioetanol og biodiesel falt etter dette utenfor avgiftsplikten, og det kunne gjøres forholdsmessig fradrag for bioetanol og biodiesel som blandes inn i henholdsvis bensin og mineralbasert diesel. Med virkning fra samme tidspunkt vedtok Stortinget også å innføre veibruksavgift på biodrivstoff som rapporteres inn som en del av omsetningskravet etter forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 3-3, etter de satser som gjelder for bensin og mineralolje.
Som det fremgår ovenfor ble endringene i veibruksavgiften vedtatt under budsjettbehandlingene, og gjennomført fra 1. oktober 2015. Endringene var ikke en del av regjeringens budsjettforslag. Finanskomiteens begrunnelse for endringen fremgår av Innst. 360 S (2014-2015) punkt 3.2.1. Ifølge innstillingen ønsket flertallet å stimulere til bruk av biodrivstoff, og samtidig unngå dobbel virkemiddelbruk for drivstoff omfattet av omsetningskravet. Dette oppnås ved å avgrense avgiften til å gjelde fossilt drivstoff og drivstoff som innrapporteres for oppfyllelse av omsetningskravet. I innstillingen uttaler før øvrig flertallet følgende:

«Flertallet er oppmerksomme på at dette kan bidra til økt bruk av ikke bærekraftig drivstoff. Det vil være en uønsket konsekvens, og flertallet ber derfor regjeringen overvåke bruken av slikt ikke bærekraftig drivstoff, og om nødvendig komme tilbake til Stortinget med forslag om tiltak som kan begrense dette.»

Spørsmålet om bærekraftskriteriene bør utvides til å omfatte alt biodrivstoff sorterer under Klima- og miljøministeren. Jeg har forelagt saken for Klima- og miljøministeren som uttaler:
Det er svært viktig at vi jobber for at biodrivstoffet som omsettes i Norge er mest mulig bærekraftig. Å innføre bærekraftskrav for alt biodrivstoff omsatt i Norge kan imidlertid være i strid med totalharmoniseringsklausulen i drivstoffkvalitetsdirektivet. Jeg vil i nær fremtid ta kontakt med ESA i dette spørsmålet.