Skriftleg spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:848 (2016-2017)
Innlevert: 16.03.2017
Sendt: 16.03.2017
Svart på: 21.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hva har finansministeren tenkt å foreta seg for å sikre at Statens pensjonsfond utland ikke bidrar til å finansiere og støtte utbygging av ulovlige bosettinger på Vestbredden og Øst-Jerusalem gjennom investeringene, slik den danske media- og forskningssenteret Danwatch nylig har avdekket at skjer?

Grunngiving

Ifølge en nylig utgitt rapport fra det uavhengige danske media- og forskningssenteret Danwatch er Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) tungt investert i selskaper som er involvert i utbygging av ulovlige bosettinger på Vestbredden. Danwatch har sett på de fem største europeiske pensjonsfondene og anslår at disse investerer for til sammen 7,5 mrd. euro. Av dette utgjør Oljefondets investeringer hele 5,2 mrd. euro. De er i følge Danwatch inne i samtlige 36 selskaper som har virksomhet i ulovlige bosettinger, blant annet fem israelske banker som finansierer ulovlig bosettingsbygging.
Bosettingene er i strid med folkeretten og har gjentatte ganger blitt kritisert av FN. FNs sikkerhetsråd slo før jul fast at bosettingene er ulovlige. Til tross for dette fortsetter Israel å godkjenne utbygging av bosettinger på okkupert land på Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor et moderat nivå på risiko. Innenfor den overordnede finansielle målsettingen skal fondet være en ansvarlig investor. Det er bred politisk enighet om investeringsstrategien og rammeverket som er fastsatt for forvaltningen av fondet.
Finansdepartementet har i mandatet for SPU stilt krav til ansvarlig forvaltning. Det er blant annet vist til internasjonalt anerkjente standarder, som FNs Global Compact, OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Disse standardene angir normer for god selskapsstyring, og stiller forventninger til selskapers håndtering av miljømessige og samfunnsmessige forhold.
Det er en klar arbeidsdeling i forvaltningen der Finansdepartementet fastsetter overordnede rammer, mens Norges Bank foretar de enkelte investeringer og utøver fondets eierrettigheter uavhengig av departementet. Etikkrådet overvåker fondets portefølje systematisk for grove etiske normbrudd i strid med retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra SPU fastsatt av Finansdepartementet. Rådet avgir tilrådinger om utelukkelse eller observasjon av selskaper for beslutning av Norges Bank.
Etikkrådet har som del av arbeidet med det atferdsbaserte kriteriet om alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner sett på selskapers medvirkning til folkerettsbrudd, blant annet på grunnlag av byggeaktivitet på Vestbredden. Tre selskaper er blitt utelukket basert på en slik vurdering. Det gjelder Africa Israel Investment Ltd. og Danya Cebus Ltd. (fotnote 1), samt Shikun & Binui Ltd. (fotnote 2) I et brev til Finansdepartementet (fotnote 3) i forbindelse med de to førte tilrådingene uttalte Etikkrådet at det må være ”en klar sammenheng mellom selskapets virksomhet og det foreliggende normbrudd.” Videre skriver Etikkrådet i brevet at:”i den aktuelle tilrådingen om utelukkelse av selskapene Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. må selskapenes medvirkning til normbruddet sies å være helt direkte: Selskapenes egne, fysiske handlinger, altså det å bygge israelske bosettinger på Vestbredden, utgjør selve kjernen i normbruddet.” Det tas altså utgangspunkt i at oppsetting av boliger på okkupert område er klart i strid med IV Genève-konvensjon, og ikke i at enhver økonomisk aktivitet på okkupert område vil utgjøre brudd på kriteriet. Etikkrådet skriver i sin årsmelding for 2016 at: «Rådet følger også fortsatt med på områder der okkupasjonsrettens regelverk kan komme til anvendelse(…)».
Jeg mener vi har et godt rammeverk for ansvarlig forvaltning av våre felles sparepenger i SPU. Rammeverket høster internasjonal anerkjennelse. I meldingen om Statens pensjonsfond som legges frem for Stortinget 31. mars, vil Finansdepartementet gjøre nærmere rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Fotnoter:

1 Tilrådinger av 16. november 2009 og 30. januar 2014.
2 Tilråding av 31. mai 2012.
3 Brev av 9. mars 2010.