Skriftleg spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:904 (2016-2017)
Innlevert: 24.03.2017
Sendt: 24.03.2017
Svart på: 31.03.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Når planlegg statsråden å følgje opp Stortingets vedtak nr. 471 om å stanse import av produkta frå hai?

Grunngiving

Den 24. mars 2015 vart følgjande vedtak fatta av Stortinget: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for å sikre strengere regulering av import av produkter fra hai for å stanse import av ulovlige haiprodukter til Norge.» Sidan har importreglane ikkje endra seg, og båe noverande og tidlegare fiskeristatsrådar har vist til ynskje om å handsame saka i samanheng med Konvensjonen for internasjonalt handel med trua dyre- og planteartar (CITES). Samstundes har regjeringa stemt mot betre vern for fire hai-artar på sist møte i CITES i 2016.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Eg syner til utførleg redegjørelse om saka i Prop. 1 S for Nærings- og fiskeridepartementet (2016-2017), der det mellom anna går fram:

"..Når det gjelder handel med haiprodukter, vil CITES være vårt hovedinstrument for å følge opp vedtaket. Nasjonalt jobber Klima- og miljødepartementet med utkast til en ny CITES-forskrift som bl. a. vil forbedre vernet av utsatte arter ved å foreslå straffeforfølgelse ved konstaterte lovbrudd. Enkeltmedlemmer kan foreslå listing av nye arter. Forslagene vil deretter vurderes av FAOs ekspertpanel. Det er i denne sammenheng tradisjon for Norge å støtte forslag der ekspertpanelet vurderer at artenes biologiske status kan trues ved handel med disse artene."

Videre oppfylging fra norsk side vil difor skje hvis og når det kommer til nye hai-tiltak i CITES. Det er Klima- og miljødepartementet som leder den norske delegasjonen til partsmøtene i CITES.
Eg vil til slutt vise til at Stortinget i anmodningsvedtak nr. 471 bruker formuleringa "……tiltak for å sikre strengere regulering av import av produkter fra hai for å stanse import av ulovlige haiprodukter til Norge". Det er berre produkt som etter CITES-konvensjonen er på liste I det er forbode å importere til Noreg. Det er for tiden ingen hai-arter på denne lista.