Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1075 (2016-2017)
Innlevert: 08.05.2017
Sendt: 09.05.2017
Svart på: 16.05.2017 av utenriksminister Børge Brende

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): FrPs Christian Tybring-Gjedde sa i Dagsnytt atten 5. mai 2017 at «Norge, hvis det blir nødvendig, må kunne ta imot flyktninger fra Tsjetsjenia dersom det er slik at de settes i konsentrasjonsleire og eventuelt blir drept. Sånn kan vi ikke ha det.»
Deler regjeringen denne holdningen og vil regjeringen styrke støtten til aktører som arbeider for at LHBTIQ-personer i Tsjetsjenia kan komme i sikkerhet?

Grunngiving

Tidlig i april meldte Novaya Gazeta at over hundre påstått homofile menn er blitt bortført i den russiske delrepublikken Tsjetsjenia, trolig i en samordnet kampanje. Mennene skal ha blitt torturert, mishandlet og tvunget til å angi andre. Flere skal også være drept, og det er fryktet en økning i æresdrap mot medlemmer av LHBTIQ-minoriteten.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen er sterkt bekymret over rapportene om alvorlige overgrep mot antatt homofile i Tsjetsjenia. LHBTIQ-personers rettsvern i Russland er svakt. I Tsjetsjenia er de spesielt utsatt. Tsjetsjenske myndighetspersoner har kommet med urovekkende uttalelser i saken.
Føderale russiske myndigheter har ansvar for å påse at russisk lov og landets internasjonale forpliktelser etterleves i alle deler av Russland, inkludert Tsjetsjenia. Norge har både i bilaterale og multilaterale sammenhenger uttrykt at vi forventer at føderale russiske myndigheter gransker påstandene om overgrep og iverksetter tiltak for å beskytte ofrene. Saken ble så sent som 28. april i år tatt opp av statssekretær Marit Røsland i møte med Russlands ambassadør.
Jeg har også gitt uttrykk for vår uro over saken i korrespondanse med Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland. I Europarådet og i OSSE har Norge sluttet seg til EU-uttalelser i saken, vi har også undertegnet en uttalelse fra Equal Rights Coalition. Vi har videre tett kontakt med russiske LHBTIQ-organisasjoner og organisasjoner som jobber med sivilsamfunn i Tsjetsjenia.
Når det gjelder støtte til grupper som arbeider for at LHBTIQ-personer i Tsjetsjenia kan komme i sikkerhet, gir Norge betydelig støtte til aktører som arbeider for å bistå utsatte menneskerettighetsforkjempere, deriblant særskilte mekanismer for å beskytte menneskerettighetene til LHBTIQ-personer. Disse aktørene er engasjert i innsatsen for å styrke sikkerheten til LHBTIQ-personer i Tsjetsjenia. I tillegg til spørsmål om utreise, er støtte til lokale sikkerhetstiltak og beskyttelse viktig. Norsk støtte bidrar også til dokumentering av faktiske forhold, som kan legges til grunn for et bredere internasjonalt engasjement i denne saken.
Når det gjelder spørsmål om asyl faller det under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde. Utlendinger som kan risikere forfølgelse, tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i hjemlandet på grunn av sin seksuelle legning vil, etter en individuell behandling, kunne fylle vilkårene for asyl og dermed få beskyttelse i Norge. Etter gjeldende rett vil det kun være personer som oppholder seg i Norge eller på norsk grense som vil kunne oppfylle vilkårene for asyl og beskyttelse i Norge, med mindre man er omfattet av ordningen for såkalte overføringsflyktninger (kvoteflyktninger).