Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1113 (2016-2017)
Innlevert: 15.05.2017
Sendt: 15.05.2017
Svart på: 23.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden framlegge tabelloversikt over prosentvis heltidssysselsatte flyktninger i 2015 fordelt etter botid på hhv. 4-6 år, 7-19 år og over 20 år for aldersgruppene 15-24 år, 25-62 år og 63-74 år, med samme landbakgrunn som Tabell 28 A i den nylig publiserte SSB-rapporten "Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015"?

Grunngiving

Det bes om at tilsvarende sysselsettingsandeler for de samme aldersgruppene i hhv. hele befolkningen og innvandrere vedlegges i oversikten slik at forskjellene i sysselsettingsgraden kan sammenlignes på en best mulig måte. Svaret vil vise hvordan vi har lykkes i vårt integreringsarbeid så langt.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og sosialdepartementet har sendt bestillingen videre til SSB. SSB opplyser at slik statistikk ikke er tilgjengelig og at det må gjøres nye kjøringer. SSB antyder at de vil levere i løpet av juni. Jeg vil besvare din henvendelse så snart informasjon fra SSB foreligger.

Tilleggssvar fra statsråden 29. juni 2017:

Jeg viser til mitt foreløpige svar av 23. mai. Nå har Arbeids- og sosialdepartementet mottatt tall fra SSB med svar på representantens spørsmål. Tabellene følger vedlagt. Enkelte av tabellrutene har ikke tall på grunn av for få observasjoner.