Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1099 (2016-2017)
Innlevert: 10.05.2017
Sendt: 11.05.2017
Svart på: 15.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): En ung kvinne er blitt nektet sykepenger fordi arbeidsgiver ikke informerer om inntekstgrunnlaget. Det er urimelig at det skal ramme den sykemeldte. NAV burde kunne innhente informasjon fra andre kilder og arbeidsgiver som ikke følger opp sine forpliktelser burde bøtelegges eller straffes på andre måter.
Hva vil ministeren gjøre for å sikre at sykemeldte får sin rettmessige inntekt ved sykdom, og hvilke tiltak bør settes inn overfor arbeidsgiver som ikke følger opp sin opplysningsplikt?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsetaten har rett til å innhente opplysninger fra arbeidsgiver som er nødvendige for å kontrollere om vilkårene for rett til en ytelse er oppfylt (folketrygdloven § 21-4). Ved behandling av krav om sykepenger trenger Arbeids- og velferdsetaten opplysninger om arbeids- og inntektsforholdet fra arbeidsgiver for å kunne vurdere om vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt, og for å kunne beregne sykepengegrunnlaget.
Praksis i dag er at Arbeids- og velferdsetaten etterspør inntektsopplysningsskjema fra arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver etter purring likevel ikke sender inn opplysningene, vil etaten be den sykmeldte selv om å sende inn dokumentasjon på arbeidsforhold og inntekt. Dette kan være kopi av arbeidsavtale og lønnsslipper. Inntekten sjekkes opp mot innrapportert inntekt til A-ordningen.
Selv om en bruker opplever at arbeidsgiveren ikke sender opplysninger til Arbeids- og velferdsetaten som de er forpliktet til etter folketrygdloven § 21-4, er praksis i etaten altså slik at den sykmeldte ikke skal rammes av dette. Arbeids- og velferdsetaten vil da finne andre måter å få opplyst saken på, slik at vilkårene for rett til sykepenger kan bli vurdert. Dersom en bruker opplever praksis annerledes i Arbeids- og velferdsetaten og har fått avslag på et krav om sykepenger med den begrunnelse at arbeidsgiver ikke har gitt etaten de nødvendige opplysningene, bør vedkommende klage på vedtaket.
Arbeids- og velferdsetaten har ikke generelle rutiner for sanksjonering av arbeidsgivere som ikke overholder sin opplysningsplikt. Det er mulig å gå til anmeldelse, slik at arbeidsgivere kan straffes med bøter etter folketrygdloven § 25-12. Dette skjer imidlertid sjeldent, da det er krevende saker å behandle for etaten, og ikke nødvendigvis fører til raskere utbetaling for arbeidstaker.