Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1136 (2016-2017)
Innlevert: 18.05.2017
Sendt: 19.05.2017
Svart på: 29.05.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Fiskeriministeren har lagt fram et forslag om at trålerne med aktivitetsplikt skal slippe denne plikta mot ei avkorting på 20 % av denne kvota. På folkemøtet i Vardø 11. mai sa ministeren at denne delen av kvota (omtrent 8000 tonn) skal fordeles som en del av totalkvota.
Stemmer det?

Grunngiving

Om de 8000 tonna som blir trekt ut går inn i totalkvota før fordeling mellom gruppene, så er den reelle overføringa frå trål til kyst kun 5600 tonn, mens 2 400 blir fordelt tilbake til trålgruppa, gitt fordelinga 70 % til kyst og 30 % til trål.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Forslaget om å avvikle aktivitetsplikten mot en avkortning på 20 % av relevante torskekvoter er drøftet særlig i kapittel 6.6 og 7.3 i Meld. St. 20 Pliktsystemet for torsketrålere. Forslaget er å avvikle aktivitetsplikten og forskriftfeste en avkorting på 20 pst. av relevante torskekvoter, jf. oppsummeringen i kapittel 6.7, og å anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark, jf. tilsvarende oppsummeringen i kapittel 7.4.
Forslaget er altså ikke å ta av et kvantum fra toppen, slik at dette også ville redusert gruppekvotene for konvensjonelle fartøy. Dette må bero på en misforståelse. Forslaget er derimot å flytte kvantumet, etter at den overordnede gruppefordelingen i henhold til trålstigen er gjennomført. Dette vil således ikke påvirke kvotetildelingen verken til øvrige trålere eller til øvrige konvensjonelle fartøy.