Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1214 (2016-2017)
Innlevert: 02.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Svart på: 12.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Vil statsråden sørge for å ta nødvendige grep for å sikre at Norge fortsatt skal ha mulighet for å drive tyngre vedlikehold av F-35 kampfly nasjonalt og hvilke grep vil i så fall statsråden ta?

Grunngiving

I 2011 ble AIM Norway skilt ut som et statsforetak for å kunne konkurrere om leveransene av vedlikehold og modifikasjoner til Norges militære fly og helikoptre. Av hensyn til beredskap er det viktig at Norge har sterke fagmiljøer som er i stand til å drive vedlikehold av vårt eget militære materiell. Dette har det vært bred politisk enighet om. I Nasjonal forsvarsindustriell strategi skriver regjeringen «Regjeringen vil kunne eller måtte fravike grunnleggende prinsipper om konkurranse, ikke-diskriminering, likebehandling og transparens på definerte materiell-, tjeneste- og samarbeidsområder som er strategisk avgjørende for nasjonal sikkerhet». I samme strategi peker regjeringen ut «levetidsstøtte for militære land-, sjø- og luftsystemer» som en av åtte prioriterte områder for samarbeid med industrien.
I desember 2014 besluttet amerikanske myndigheter (JPO, Joint Program Office) at leverandøren for tyngre vedlikehold og modifikasjoner av F-35 i Europa skulle være FACO i Italia. I etterkant av dette har imidlertid både Storbritannia og Nederland besluttet å beholde ansvaret for tyngre vedlikehold og modifikasjoner av sine F-35 kampfly nasjonalt, og kun unntaksvis benytte FACO. Dermed står Norge foreløpig igjen som eneste land i Europa som ikke skal ha nasjonal beredskap for tyngre vedlikehold av F-35 kampfly nasjonalt. AIM Norway har i dag ca. 200 teknikere som understøtter F-16 jagerfly og denne ressursen vil enkelt kunne videreføres og konverteres til å understøtte F-35. Resultatet av at norske myndigheter foreløpig legger opp til at vedlikehold av de norske F-35 kampflyene utover 30 dager (som Luftforsvaret selv skal gjøre) skal utføres i Italia, er at AIM Norway allerede har måttet permittere ansatte og ser ut til å måtte permittere eller gå til oppsigelse av flere ansatte i nær framtid. Disse ansatte kunne i dag vært satt på opplæring og oppdatering for å kunne understøtte F-35.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. juni 2017 med spørsmål fra stortings-representant Trygve Slagsvold Vedum om Forsvarsdepartementet vil sørge for å ta nødvendige grep for å sikre at Norge fortsatt skal ha mulighet for å drive tyngre vedlikehold av F-35 kampfly nasjonalt, og hvilke grep departementet i så fall vil ta.
Da F-35 ble valgt som nytt kampfly i 2008 var dette begrunnet med at det best tilfredsstilte kravene til operativ og teknisk ytelse, samt at det ble vurdert til å ha de laveste investerings- og levetidskostnadene. En viktig faktor for å oppnå dette var at anskaffelsen blir gjort gjennom et flernasjonalt partnerskap som etablerer en felles, global løsning for drift- og vedlikehold av flyene.
I det flernasjonale F-35-partnerskapet er det lagt til grunn et to-nivå-vedlikeholdskonsept. Skillet går mellom hva Luftforsvaret skal ivareta på brukernivå og hva partnerskapet gjennom felles industriløsninger skal ivareta på vegne av hvert enkelt partnerland. Dette innebærer at det etableres felles vedlikeholdskapasitet i partnerskapets regi for tyngre vedlikehold og oppgraderinger av F-35. På denne måten oppnås gode og kostnadseffektive løsninger. Hvilke industriaktører som får delta i fellesløsningen avgjøres gjennom konkurranse der «best value» er valgt som prinsipp for å sikre lavest mulig levetidskostnad. Industrien må dermed konkurrere seg til oppdrag. Dersom en nasjon ønsker å etablere egne kapasiteter, for eksempel av beredskapshensyn, må de selv betale merkostnaden både for å etablere og å opprettholde en slik kapasitet. Det vil i et slikt tilfelle ikke kunne påregnes oppdrag fra andre partnerland.
I Prop. 73 S (2011-2012) redegjorde Regjeringen Stoltenberg II for planene knyttet til logistikk og vedlikehold av F-35. Der går det bl.a. frem at tyngre vedlikehold på depotnivå for F-35 vil bli gjennomført av industrien gjennom den flernasjonale løsningen. Stortinget har gjennom behandlingen av Innst. 388 S (2011-2012) gitt sin tilslutning til en slik vedlikeholdsløsning.
I tråd med det overordnede drifts- og vedlikeholdskonseptet for F-35 er Italia ved FACO valgt som hovedleverandør for tyngre skrogvedlikehold og modifikasjoner av F-35 i Europa. FACO vil være tilgjengelig for tyngre skrogvedlikehold for alle nasjoner som bruker F-35. Det vil ikke bare omfatte F-35 fra Norge og Danmark, men etter det jeg kjenner til vil også Nederland til en viss grad benytte FACO i Italia for tyngre vedlikehold av sine F-35. I tillegg får vi signaler om at amerikanske fly stasjonert i Europa også vil kunne benytte FACOs vedlikeholdskapasitet. Tilsvarende er AIM Norway, sammen med to andre europeiske bedrifter, valgt som leverandør av tungt vedlikehold av motoren til F-35.
Noen nasjoner har av ulike årsaker valgt å etablere nasjonale kapasiteter utover vanlig brukervedlikehold. Slike ekstra nasjonale kapasiteter vil medføre merkostnader som den enkelte nasjon må finansiere selv. Fra norsk side har vi ikke vurdert det som nødvendig eller økonomisk ønskelig å etablere egen depotkapasitet utenfor den løsningen som er valgt i partnerskapet.
De industripolitiske aspektene ved kampflyanskaffelsen følges løpende. Forsvarsdepartementet har gjennom flere år arbeidet aktivt for å posisjonere norsk industri i så vel produksjonsfasen som i drifts- og vedlikeholdsfasen. Norsk industri er da også godt posisjonert på leverandørsiden i produksjon av flyene, og arbeider aktivt for å vinne frem med kontrakter for vedlikehold. AIM Norway vant i 2014 frem som en av tre bedrifter i Europa som vil kunne utføre tungt vedlikehold på motoren til F-35. Dette viser at norsk industri får anerkjennelse for kvaliteten og kompetansen de kan levere.
Etableringen av AIM Norway som statsforetak ble gjennomført for å legge forholdene til rette for at virksomheten bl.a. skulle kunne konkurrere seg til vedlikeholdsoppdrag for fly og helikoptre, herunder F-35. Etableringen skulle legge til rette for at det nye foretaket kunne sikre et konkurransedyktig, relevant og høykompetent fagmiljø ved virksomheten også på lengre sikt. Omdanningen ble foreslått av Stoltenberg II-regjeringen i Prop. 3 S (2011-2012) og fikk tilslutning fra en samlet utenriks- og forsvarskomite, jf. Innst. 60 S (2011-2012). For å styrke virksomheten ytterligere som kommersiell virksomhet, har Regjeringen fått Stortingets tilslutning til å omdanne statsforetaket til et aksjeselskap, jf. behandlingen av Innst. 367 S (2015–2016) og Innst. 366 L (2015–2016), jf. Prop. 79 LS (2015–2016). Regjeringen ønsker med dette å sikre gode rammevilkår for en fleksibel og forretningsmessig drift, hvor selskapet gis anledning til å hente inn privat kapital. Videre kan industrielle eiere tilføre betydelig og relevant kompetanse nødvendig for å videreutvikle selskapet, samt bidra til synergieffekter med annen relevant forsvarsindustri.
Det flernasjonale F-35-partnerskapet har nå begynt på den fasen der det velges ut vedlikeholdssentra for komponentvedlikehold. I fjor ble 65 av totalt 774 komponentgrupper tildelt ulike industrier blant partnernasjonene. Norsk industri vant ikke frem i den første utlysningsrunden, men har fått gode tilbakemeldinger på den kapasitet som ble demonstrert. Dette gjør Forsvarsdepartementet optimistisk med tanke på at norsk industri har gode forutsetninger for å vinne frem også i konkurransen om komponentvedlikehold. Et betydelig antall av resterende oppdrag er forventet å bli tildelt i den andre utlysningsrunden som gjennomføres i inneværende år.