Skriftleg spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1323 (2016-2017)
Innlevert: 19.06.2017
Sendt: 20.06.2017
Svart på: 26.06.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Riksantikvaren har endret fordelingen av tilskudd fra kapittel 1429 post 75 til fartøyvernsentrene, er dette i tråd med intensjonen for drift ved sentrene?

Grunngiving

Fartøyvernsentrenes fellesråd har og er enige om at posten skal deles likt mellom sentrene slik at sentrene får utført sine oppgaver på en sikker og forutsigbar måte. Behovet til sentrene er ulike, både til mindre investeringer og oppdrag som utføres. Midlene har i alle år vært fordelt likt til sentrene og har vært forvaltet godt. Dette er kommunisert til Riksantikvaren som på tross av dette fordelte posten ulikt mellom sentrene i år uten at dette er begrunnet i forkant av fordelingen. For NNFA utgjorde dette en reduksjon i forhold til budsjett på ca. 1,4 mill. (28 %).

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Fartøyvernsentrene er viktige for å oppnå målene regjeringen har satt for arbeidet med fartøyvern i Norge. Arbeidet ved fartøyvernsentrene har også betydning for kystlag og frivillige kysten rundt. Jeg har derfor forståelse for at det er viktig med mest mulig forutsigbare rammer for senternes virksomhet. Samtidig er det viktig at de tilskuddsmidlene som er til formålet fordeles på en måte som sikrer best mulig resultater samlet sett.
Tilskuddene til fartøyvernsentrene disponeres av Riksantikvaren. Deres oppgave er å sikre størst mulig måloppnåelse på fartøyvernfeltet med tilskuddet fra kapittel 1429 post 75. Det er samtidig viktig å påpeke at i 2017 dekker posten kun i overkant av 70 % av sentrenes totale søknadssum. Sentrene er også av ulike av struktur, organisering og størrelse, og har ulike behov.
Riksantikvaren må derfor foreta en faglig avveining av hvordan tilskuddsmidlene skal fordeles for å oppfylle resultatmålene på best mulig måte. Det innebærer at Riksantikvarens fordeling av tilskudd fra kapittel 1429 post 75 til fartøyvernsentrene vil variere noe mellom sentrene i tråd med Riksantikvarens faglige vurderinger.
Fordelingen mellom sentrene varierte også i 2016. Da fikk for eksempel Nord Norsk Fartøyvernsenter mer enn de andre sentrene. Dette var riktig nok relativt beskjedne forskjeller, men viser at helt lik fordeling ikke har vært praktisert.
Intensjonen er hele tiden den samme, å gjøre sentrene samlet best mulig i stand til å ivareta de faglige behovene som er nødvendige for å holde vår historiske flåte av fartøy flytende og i drift.
Jeg viser for øvrig til at Nord Norsk Fartøyvernsenter har påklaget Riksantikvarens vedtak og at saken ligger til behandling i departementet. Jeg ønsker derfor ikke å bli mer konkret i mitt svar nå.