Skriftleg spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1451 (2016-2017)
Innlevert: 06.08.2017
Sendt: 07.08.2017
Svart på: 11.08.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Når både lokalpolitikere og fagetater er for og Stortinget har ønsket en rask avklaring, hva er det som gjør at statsråden ikke har sørget for vedtak om å opprette Lofotodden nasjonalpark i tråd med miljødirektoratets anbefalinger og kan statsråden klargjøre hvilke argumenter som taler imot at nasjonalparken bør opprettes?

Grunngiving

Miljødirektoratet har innstilt positivt overfor statsråden på å opprette Lofotodden nasjonalpark. Lokalpolitiske vedtak i kommunene som berøres, har gått inn for nasjonalparken. «Det er veldig gode praktiske grunner til at man bør ha lokal enighet bak etableringen av nasjonalparker», uttalte Statsråden i Stortinget 21. februar i år.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Klima- og miljødepartementet mottok tilråding fra Miljødirektoratet om opprettelse av Lofotodden nasjonalpark 2. mai 2017. Direktoratet tilrår opprettelsen av nasjonalparken, og følger i all hovedsak Fylkesmannen i Nordland sin tilråding i saken. Området er på ca. 104 km2 i Moskenes og Flakstad kommuner, hvorav ca. 90 km2 på land og ca. 14 km2 i sjø.
Det har vært gjennomført høring av verneplanen, og fylkesmannen mottok i den forbindelse 56 skriftlige innspill. Det er også kommet innspill på folkemøter og i egne møter med grunneiere.
Saken er nå til behandling i departementet, og den blir behandlet her på vanlig måte før regjeringen tar endelig stilling i saken. Saksbehandlingstiden i slike vernesaker varierer fra sak til sak, avhengig av kompleksiteten. I denne saken er det mange innspill som skal tas med i den nærmere vurderingen. Det er derfor for tidlig å gå nærmere inn i detaljene i saken nå.