Skriftleg spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1493 (2016-2017)
Innlevert: 18.08.2017
Sendt: 21.08.2017
Svart på: 29.08.2017 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hva er siste oppdaterte anslag på samlet proveny av formuesskatten i 2017 og proveny for den delen som tilsvarer aksjer og driftsmidler, for landet som helhet og fordelt på hver enkelt kommune?

Grunngiving

Høyre har som mål vil fjerne formuesskatten for såkalt "arbeidende kapital". Dette vil få store økonomiske konsekvenser for kommunene, med mindre kommunene blir kompensert. Det er store variasjoner mellom kommunenes inntekter fra formuesskatt, og derfor viktig å se på hvordan et slikt forslag vil slå ut for den enkelte kommune. Jeg ber derfor om å få en oversikt over hvordan den enkelte kommunes skatteinngang blir påvirket om man innfører 100 prosent rabatt i formuesskatten på aksjer og driftsmidler, samt oppdaterte anslag for proveny for landet som helhet fordelt på kommuner og staten.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Departementet anslår at inntektene fra formuesskatten vil utgjøre om lag 14,1 mrd. kroner samlet i 2017, inkluderer formuesskatt for både personlige og upersonlige (stiftelser mv.) skattytere. Av dette utgjør den kommunale delen om lag 11,4 mrd. kroner. Departementet har ikke grunnlag for å fordele anslåtte inntekter på kommunenivå. Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1273 fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen for en oversikt over hvordan inntektene fordeler seg på kommunenivå i siste tilgjengelige år i skattestatistikken, dvs. 2015. Videre er formuesskatten en progressiv skatt, og den lar seg ikke stykke opp i ulike grunnlagskomponenter. Departementet kan derfor ikke gi et anslag for hvor stor del av formuesskatten samlet sett som kan tilskrives aksjer og driftsmidler. Departementer har for øvrig anslått at provenyet fra formuesskatten vil reduseres med om lag 7,5 mrd. kroner sammenlignet med 2017-regler dersom verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld settes til 100 pst.