Skriftleg spørsmål fra Mani Hussaini (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1262 (2017-2018)
Innlevert: 05.04.2018
Sendt: 06.04.2018
Svart på: 12.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Mani Hussaini (A)

Spørsmål

Mani Hussaini (A): Hvilke konkrete endringer til dagens situasjon har statsråden ønsker om å gjennomføre i den videregående skolen når det gjelder å ta i bruk digitale læremidler?

Grunngiving

Verden går fremover og det gjør også skolen. Likevel ligger skolen alt for langt tilbake på bruk av digitale læremidler. Dette gjelder særlig i den videregående skolen. Skolen består fortsatt mye av tavle, penn og papir.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Tavle, penn og papir vil nok fremdeles være en del av skolehverdagen, men det vil også nettbrett, digitale flater, interaktive undervisningsopplegg og tilpasset undervisning i digitale verktøy og læremidler. Digitalisering i skolen er viktig for å ruste elevene til en digital hverdag, og et arbeidsliv som stiller krav til digital kompetanse. Samtidig må vi benytte de mulighetene som ligger i teknologien til å skape enda bedre tilpasset undervisning, spennende og nyskapende undervisningsopplegg og økt læringsutbytte. Det er avgjørende at vi i spørsmål rundt digitalisering i skolen også har elevenes læring og læringsmiljø som hovedmål, digitaliseringen er et viktig virkemiddel.
Regjeringen har lagt fram en digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring med målsettinger om hvor vi skal være i 2021. Målene knytter seg til elevens læring og skolens innhold, til læremidler, til kompetanse i skolen og til infrastruktur. Skolen skal legge et godt grunnlag for videre digitalisering av samfunnet og til at elevene blir kompetente brukere av digitale tjenester og hjelpemidler.
I forbindelse med fagfornyelsen, som skal tre i kraft i 2020, vil det bli behov for oppdaterte og til dels helt nye læremidler som er tilpasset de nye læreplanene. I arbeidet med fornying av læreplanverket for Kunnskapsløftet skal digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet videreutvikles. Fagfornyelsen omfatter også læreplanene i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving) i videregående opplæring.
I arbeidet med digitale læremidler legger regjeringen vekt på å stimulere til læremidler av god kvalitet og læremidler som utnytter potensialet som ligger i det digitale. Stortinget har i 2018 bevilget 50 millioner kroner til en nasjonal ordning for digitale læremidler. Kunnskapsdepartementet arbeider nå med å finne best mulig innretning på disse midlene, og vil komme tilbake til dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.
I digitaliseringsstrategien tar regjeringen til orde for at det også i framtiden skal være grunnlag for både kommersielle og offentlig finansierte læremidler. Det frie læremiddelmarkedet er en forutsetning for innovasjon og mangfold i læremidler. Det er skoleeier som er ansvarlig for hvilke læremidler som tas i bruk i opplæringen, og som må stille krav til de læremidlene som anskaffes. Regjeringen vil ikke regulere dette markedet, men ønsker å bidra med tiltak som kan stimulere til økt kvalitet både på tilbuds- og etterspørselssiden. Vi ønsker å legge til rette for gode valg av læremidler og for at det utvikles læremidler av høy kvalitet.
For å kunne utnytte digitale læremidler og systemer på en god måte må det også sikres løsninger for god håndtering av informasjonssikkerhet, personvern og dataflyt mellom skoleeier og læremiddelprodusentene. Derfor ønsker regjeringen å prioritere videreutvikling av Feide 2.0 (Dataporten) som fellesløsning for sektoren. Feide 2.0 er et godt eksempel på at infrastruktur og digitalt innhold henger nøye sammen.
Lærernes kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle en skole som utnytter mulighetene, men også håndterer utfordringene digitaliseringen representerer. Derfor har vi opprettet flere nye videreutdanningstilbud som vil bidra til at flere lærere kan få bedre digital kompetanse. Det nye videreutdanningstilbudet i profesjonsfaglig digital kompetanse er fra høsten 2018 tilgjengelig for lærere i grunnskolen, men vil bli utvidet til å omfatte faginnhold for lærere i videregående opplæring. Vi har også utviklet et videreutdanningstilbudet i programmering for lærere. Vi ser at også skoleeierne, kommuner og fylker, er opptatt av digitalisering og vektlegger kompetanseheving på dette området.
Vi må samtidig anerkjenne at skoleeierne har ulike behov og at det derfor må legges til rette for lokale prioriteringer i skoleeiernes arbeid med planlegging og gjennomføring av bedre og økt bruk av digitale læremidler.