Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:53 (2018-2019)
Innlevert: 05.10.2018
Sendt: 05.10.2018
Svart på: 16.10.2018 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Forsvarer statsråden kutt i barseltilbodet ved St. Olavs og kan statsråden garantere at den økonomiske situasjonen og bemanninga på fødeavdelinga på St. Olavs er slik at dei nasjonale faglege retningslinene for barselomsorg og for fødetilbodet blir fylgt opp?

Grunngiving

Viser til oppslag i Adresseavisa 5.10.18 om at fødeavdelinga ved St. Olavs må kutte 8 millionar. Det har ført til at sju av 28 barselrom er stengt. Det har ført til opprør blant dei tilsette, og at kvinner etter fødsel må rundt på andre avdelingar på sjukehuset før dei og barna kan få seng i barselavdelinga.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet innspill fra Helse Midt-Norge, som har innhentet innspill fra St. Olavs hospital. Under gjengir jeg i helhet innspillet fra St. Olavs hospital:

"I 2016 hadde St. Olav cirka 4000 fødsler per år, i snitt 11 per dag. Vi hadde da 27 barselsenger på sykehuset, og 15 barselsenger på pasienthotellet. I store perioder av året stengte vi 7 barselsenger fra fredag til søndag (ikke om sommeren da vi hadde 400 fødsler per måned). Liggetiden i barsel var cirka 3,5 døgn i snitt.

I 2018 er det forventet et fødselstall på ca. 3550 per år, det vil si under 10 fødsler per dag i gjennomsnitt. De tidligere 7 helgestengte sengene, er fra september 2018 også stengt på hverdager i takt med trenden om færre antall fødsler. Det vil si at vi fra september i år har 20 barselsenger på sykehuset og 12 senger på barselhotellet. Ved behov kan vi også åpne 3 ekstra senger på hotellet. Dette ble gjort den aktuelle helgen som omtales i Adresseavisen 5.10.18, som det refereres til i spørsmålet. Fra uke 42 får vi også 2 nye barselplasser på nyfødtintensiv, der kvinner med for tidlig fødte barn kan være sammen med barna sine i barselseng.

Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført med tanke på stenging av 7 senger på hverdager. Det er i tråd med denne satt inn tiltak for å håndtere utfordringer som vil komme når det er fullt. Tiltakene er blant annet å ha gode samarbeidsrutiner mellom seksjonene, og herunder har vaktkoordinator og ledelse et spesielt ansvar for å planlegge slik at overbelegg unngås. Det leies inn ekstra jordmødre der det er behov. Seksjonsledelsen har møte hver morgen for å styre drift og ressurser best mulig.

Vi planlegger bemanning og ressurser utfra et gjennomsnittlig tall på forventede fødsler. På St. Olavs hospital er det som ved andre sykehus utfordrende når det er fullt. Det er travle perioder, og det er rolige perioder. Det er imidlertid viktig for oss å formidle til befolkningen at de vil bli tatt godt vare på under fødsel og i barseltid på St. Olavs hospital. Når det er stor pågang, har vi god kapasitet i antall fødestuer i forhold til fødselstall, slik at fødende kan være trygge på at de får den hjelpen de trenger under fødsel.

Vi mener at kvaliteten på fødetilbudet ved St. Olavs hospital er like god som før. Samtidig legger vi ikke skjul på at situasjonen kan være utfordrende når vi har mange fødende samtidig. Fødetilbudet ved St. Olavs hospital er etter vår oppfatning medisinsk forsvarlig, og i tråd med de nasjonale faglige retningslinjene for barselomsorg og fødetilbud."

Representanten Toppe spør om jeg kan garantere at bemanningen på fødeavdelingen på St. Olavs er slik at de nasjonale faglige retningslinjene for barselomsorg og for fødetilbudet blir fulgt opp. Det framgår av svaret fra St. Olavs hospital at det er utfordringer knyttet til nedgangen i antall fødsler kombinert med at antall fødsler pr dag/uke svinger. Helse Midt-Norges vurdering er at St. Olavs Hospital HF har greid å ta hensyn til begge disse faktorene, og at risikovurderingen som er gjort har konkretisert tiltak som settes i gang når det er mange fødende på en gang. Det framgår av svaret at tilbudet er i tråd med de nasjonale faglige retningslinjene.