Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2201 (2018-2019)
Innlevert: 29.08.2019
Sendt: 29.08.2019
Svart på: 06.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Une Bastholm (MDG)

Spørsmål

Une Bastholm (MDG): Vil statsråden legge mest vekt på Nye Veiers argumentasjon, eller hensynet til det lokale politiske flertallet, om Malvik kommunestyre ikke vedtar Nye Veiers reguleringsplan for utbygging av E6 på strekningen Ranheim-Åsen?

Grunngiving

Det har over lengre tid vært et sterkt lokalt ønske om utbygging til doble løp i to tunneler gjennom Malvik. Statens Vegvesen mente i forlengelsen av dette at man samtidig kunne utvide E6, om tunnelløpene skulle bygges ut. Den opprinnelige reguleringsplanen fra Statens Vegvesen fikk flertall i kommunestyret i Malvik. Statens Vegvesen fikk dispensasjon fra kravet om 110 km/t på hele utvidelsen av E6.
Etter at Nye Veier fikk overlevert prosjektet ble det lagt til grunn at hele strekningen skulle prosjekteres for 110 km/t. Da Nye Veier var i ferd med å levere ny reguleringsplan for strekningen oppsto det lokal motstand i flere partier. 110 km/t på hele strekningen innebærer behov for innløsing av flere boliger, krever en større permanent disponering av matjord og skaper støyproblematikk som rammer flere boliger. Disse momentene har gjort at Nye Veiers varslede reguleringsplan har skapt innvendinger fra et flertall av partiene i Malvik gjennom det siste halvåret.
Nå avventer kommunestyret og teknisk utvalg en ny reguleringsplan fra Nye Veier, hvor det vil vise seg i hvilken grad Nye Veier har gjort justeringer i henhold til innvendingene som har kommet. All den tid den lokale motstanden er omfattende finnes det en risiko for at planen ikke får flertall i kommunestyret.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: E6 frå Ranheim til Åsen i Trøndelag var ein av strekningane som vart overført til Nye Veier AS ved opprettinga av selskapet i 2016. Då Nye Veier AS overtok ansvaret for utbygginga var prosjektet ikkje samfunnsøkonomisk lønsamt. I samsvar med sin modell for planlegging og utbygging har selskapet arbeid for å auke lønsemda for strekningen og samstundes redusere kostnadene til utbygging og drift og vedlikehald. Berekningane til Nye Veier AS syner at den klart mest samfunnsøkonomiske løysinga for strekninga som heilheit er å byggja ut motorveg i fire felt førebudd for fartsgrense 110 km/t. Sidan denne løysinga ikkje var fullt ut i samsvar med den løysinga som var fastlagd i konseptvalutgreiinga for strekninga, bad Nye Veier om at endringa vart godkjend av regjeringa.Regjeringa konkluderte med at det i det vidare arbeidet med dei aktuelle strekningane i Trøndelag vert lagt til grunn ein heilskapleg tilnærming med mål om monaleg auka samfunnsøkonomisk lønsemd. Nye Veier AS vart informert om avgjerda i brev frå Samferdselsdepartementet datert 2. mars 2018.

Med bakgrunn i forbetringane i samfunnsøkonomisk lønnsemd med reduserte kostnader og auka nytte prioriterte Nye Veier AS prosjektet for utbygging. Entreprenør er no valgt og arbeidet med framlegg til reguleringsplan er i sluttfasen. Nye Veier AS planlegg å fremja reguleringsplanen for politisk handsaming i Malvik kommune hausten 2019.For å kunne starte utbygging må det liggje føre godkjend reguleringsplan for tiltaket. Det er Malvik kommune som er reguleringsmyndigheit og planen må derfor vere vedteken i Malvik kommunestyre før arbeidet kan starte opp. Samferdselsdepartementet legg til grunn at Malvik kommune og Nye Veier AS i samarbeid finn fram til gode løysingar som gjer det mogeleg å så snart som mogeleg kunne starte utbygging av dette svært viktige prosjektet for heile regionen.Nye Veier AS er sjølve ansvarlege for å prioritere prosjekta sine for planlegging og utbygging innanfor ramma av heilskapleg utbygging av den samla prosjektportefølja som selskapet har ansvar for. Om det skulle oppstå ein slik situasjon at resultatet av den politiske handsaminga i Malvik kommune ikkje gjer det mogeleg å byggja ut prosjektet med den planlagde lønsemda, vil det være opp til Nye Veier AS å vurdere om kva for innverknad dette vil få på prioriteringa og dermed også tidsplanen for utbyggingsprosjektet.