Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2973 (2020-2021)
Innlevert: 12.09.2021
Sendt: 13.09.2021
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Svart på: 20.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): I lys av e-posten jeg referer til fra en norsk bank til en borger datert 1.september, vil regjeringen likevel følge opp min tidligere anmodning om å informere bankene raskt ((gjennom f.eks. Finanstilsynet, Finans Norge eller på annen egnet måte) om at forsøk på lovlige spill hos utenlandske pengespillselskap ikke gir grunnlag for eller plikt til å avslutte kundeforhold, og at betalingsformidlingsforbudet kun innebærer påbud om stans av konkrete transaksjoner og ikke et krav fra finansmyndighetene om krav til videre oppfølging med eventuell avslutning av kundeforholdet (ref. tidligere svar fra flere statsråder, som vist til nedenfor)?

Grunngiving

Jeg viser til svar fra justisministeren på mitt spørsmål datert 25. mai:

"Jeg er ikke kjent med lovbestemmelser som uttrykkelig pålegger norske banker å avslutte kundeforholdet alene av den grunn at kunden forsøker å benytte sitt betalingskort eller sin konto til å spille hos utenlandske spillselskaper."

Jeg fulgte opp med et spørsmål til finansministeren hvor jeg spurte om regjeringen vil sørge for at bankene raskt (gjennom f.eks. Finanstilsynet, Finans Norge eller på annen egnet måte) ble informert om dette, ettersom jeg var kjent med flere tilfeller hvor banker nettopp truet med eller faktisk avsluttet kundeforholdet til kunder (med medfølgende store konsekvenser for de det gjaldt) på grunn av pengespill hos utenlandske selskaper.
I svaret fra regjeringen, som kom fra kulturminister Abid Raja, virket det som at regjeringen ikke ville følge opp med en informering/presisering til bankene, og Raja skrev blant annet at norske banker er aktører med god kunnskap om betalingsformidlingsforbudets innhold og hva det innebærer.
Så sent som den 1.september i år mottok en norsk borger en e-post fra sin bank med følgende innhold:

«Hei. Aktivitet på din konto viser at du deltar i pengespill som er registrert i utlandet. Du som person gjør ikke noe ulovlig med dette. Men vi som bank (gjelder alle norske banker) har ikke lov til å formidle denne type transaksjoner, verken via konto eller kort. Dette er i henhold til gjeldende regelverk (se vedlagte informasjon fra Lotteritilsynet/Økokrim). På grunnlag av dette ber vi om at denne aktiviteten opphører umiddelbart. Hvis ikke spill-aktiviteten opphører, så må vi dessverre sperre din konto/ditt kort.»

Denne eposten viser hvordan flere lovlydige norske borgere fortsetter å bli truet med eller får sine kontoer nedstengt som følge av en lovlig adferd fra innbyggeren som bankene ikke er pliktige til å følge opp med en nedstenging av kundeforhold til banken, til tross for de klargjøringer som er kommet etter mine serier med spørsmål om tematikken. Det er grunn til å tro at bankene føler på et press eller en forventing fra myndighetene om slik oppfølging, og derfor er en presisering (som anmodet om i mitt spørsmål datert 30. juni i år) nødvendig.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Spørsmålet har tidligere blitt stilt ved spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2660. Jeg står ved svaret mitt avgitt 7. juli 2021, og viser derfor til dette.

Når det gjelder e-posten som representanten siterer, kan jeg ikke se at denne tilføyer noe nytt i saken. I den siterte e-posten viser banken til at den ikke har lov til å formidle transaksjoner som knytter seg til pengespill som ikke er tillatt i Norge, og det er også helt riktig. Jeg kan ikke se at e-posten illustrerer at bankene "føler på et press eller en forventing fra myndighetene" om å stenge kundens konto dersom ikke spillaktiviteten opphører. Som jeg har svart representanten Gulati flere ganger tidligere, er det finansregelverket og bankenes egne avtalevilkår og retningslinjer for bruk av kort og konto som eventuelt gir grunnlag for å stenge en kundekonto i de tilfellene en kunde spiller hos utenlandske spillselskaper. Jeg har tillit til at bankene, som de profesjonelle aktørene de er, har god kontroll på dette.