Skriftleg spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:3 (2022-2023)
Innlevert: 01.10.2022
Sendt: 03.10.2022
Svart på: 10.10.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Hvorfor har regjeringen i sin samhandling med Mattilsynet sørget for fjernet krav om mykt liggeunderlag fra det nye utkastet til felles forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit, all den tid Stortinget har bedt regjeringen stille strengere krav til dyrevelferd for gris, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse?

Grunngiving

I februar 2022 vedtok Stortinget et forslag fra Venstre om å be regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg.
Mattilsynet startet arbeid med ny felles forskrift om storfe, svin, sau og geit i 2013. I første forskriftsutkast som ble oversendt til LMD den 9. juli 2018 er krav til mykt liggeunderlag for svin tatt inn av Mattilsynet. Kravet er opprettholdt i justerte utkast og i videre dialog med LMD i 2019, 2020 og 2021. I mai 2022, etter at den nye regjeringen overtok departementet og etter at Stortinget anmoder regjeringen om a se på insentiver for underlag for svin, blir kravet til mykt underlag fjernet fra forskriftsutkastet.
I 2018 begrunnet Mattilsynet behovet for mykt underlag for svin blant annet med at dyrene i høyeste grad har behov for mykt liggeunderlag blant annet på grunn av fare for sår og varmetap. Videre at dette kan være enkle tiltak med moderate kostnader som bruk av liggematter til purker eller å øke mengden med strø i bingene.
I juli 2022 uttaler seniorrådgiver og jurist i Mattilsynet til Dagbladet at:

«Landbruks- og matdepartementet har bedt Mattilsynet om en nærmere konsekvensvurdering av utkastet til ny velferdsforskrift for storfe, svin sau og geit. Forslaget om å utvide kravet om mykt liggeunderlag kan innebære store økonomiske og praktiske konsekvenser for bøndene. For å unngå at arbeidet med å få denne viktige forskrifta på plass forsinkes ytterligere eller kanskje stanser helt opp, tar vi forslaget ut av forskriftsutkastet i denne omgang.»

og videre at:

«Vi mener fortsatt at både utvidet krav om mykt liggeunderlag og krav om mosjon på beite for okser bør på plass, og vi vil komme tilbake til dette ved en seinere anledning.»

Det oppfattes som noe underlig at regjeringen etter en så tydelig anmodning fra Stortinget i samhandling med mattilsynet likevel velger å ta ut kravet om mykt liggeunderlag fra forskriftsarbeidet.

Sandra Borch (Sp)

Svar

Sandra Borch: Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Dette innebærer at det skal utarbeides gode beslutningsgrunnlag før det tas en beslutning om hvilket tiltak som skal iverksettes. Dette er regulert i utredningsinstruksen. Et viktig prinsipp er at kravene til hvor omfattende og grundig utredningen skal være, øker desto større omfang tiltaket har. Når nytt regelverk utformes er det en viktig del av utredningsprosessen å utrede konsekvenser av de konkrete bestemmelsene.
Saken representanten viser til gjelder et ikke ferdigstilt høringsforslag som Mattilsynet har utarbeidet. Slik representanten også utdyper i sin begrunnelse for spørsmålet, mener Mattilsynet at forslaget om å utvide kravet om mykt liggeunderlag kan innebære store økonomiske og praktiske konsekvenser for bøndene. For å unngå at arbeidet med å få forskriften på plass forsinkes, har Mattilsynet valgt å ta blant annet forslaget om mykt underlag ut av forskriftsutkastet. Mattilsynet har videre varslet at de vil komme tilbake til departementet med ytterligere forslag til regelverkskrav når konsekvensene av forslaget er tilstrekkelig utredet.