Skriftleg spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:442 (2023-2024)
Innlevert: 15.11.2023
Sendt: 15.11.2023
Svart på: 21.11.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Begrunnelsen for å legge ned tilbringertjenesten til OSL (Flytoget) fra senest 2028, var kapasitetsmangelen. Det viser seg imidlertid at dette er basert på gamle tall fra før 2017 og et før-pandemisk reisemønster som i dag er utdatert.
Vil statsråden med bakgrunn i dette sørge for oppdaterte trafikktall og gjøre en ny vurdering av nedleggelsen av Flytoget?

Grunngiving

Flytoget/tilbringertjenesten er av Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet bestemt nedlagt fra senest 2028. Dette er en del av den inngåtte kontrakten med Vy fra 2023 for Østlandet 1 og 2. Bakgrunnen er flere rapporter fra Jernbanedirektoratet som foreslår dette begrunnet med mangel på kapasitet i Oslo-tunellen. Nå viser nye tall, og endrete reisemønster blant annet knyttet til pandemien, at det ikke vil være mangel på kapasitet på mange år.
Opinionens Mobilitetsbarometer fra november 2023 viser blant annet at nesten 1 av 4 som er i jobb eller studerer, gjør dette hjemmefra minst 2 dager per uke. 25 prosent reiser altså minst 40 prosent mindre, noe som tilsier 10 prosent nedgang i antall arbeidsreiser.
Vista Analyse har på oppdrag fra Flytoget laget en analyse som viser at togtrafikken i dag er lavere enn den var på det tidspunktet Jernbanedirektoratets utredning ble gjennomført. I tillegg er forventningene til framtidig trafikkvekst redusert. Vista-rapporten viser også at beslutningen om å legge ned Flytoget er tatt på svært mangelfullt grunnlag, fordi relevante alternativer (blant annet differensierte billettpriser i regiontog) ikke er utredet, og fordi det ikke er tatt hensyn til at tilbringertrafikantene har en høyere betalingsvilje for å unngå trengsel.
Å legge ned Flytoget/tilbringertjenesten, som har vært en viktig del av flyplassinfrastrukturen siden Oslo Lufthavn ble åpnet for 25 år siden, er et svært drastisk grep fra regjeringen. Kollektivandelen til flyplassen vil gå ned, biltrafikken vil øke. Det vil resultere i at Avinor ikke vil klare å nå sine mål om å øke kollektivandelen til flyplassen. Når det viser seg at nedlegging av det populære togtilbudet er gjort på bakgrunn av utdaterte tall og analyser, og uten at Stortinget på noen måte har blitt involvert, er det grunn til å be statsråden sørge for oppdaterte trafikktall og gjøre en ny vurdering av om vedtak om nedlegging av Flytoget.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Trender og utviklingstrekk tyder på at befolkningsveksten fortsatt er sterkest i byene. Å sørge for bærekraftige transportløsninger i områdene der det bor flest folk er effektfulle tiltak for å redusere belastningen på omgivelsene både med hensyn til inngrep, utslipp og arealbruk. For å sikre effektiv fremkommelighet, vil vi trenge kapasitetssterke og arealeffektive transportløsninger. Det er også sannsynlig at vi må videreutvikle løsninger som gjør det mulig å avlaste de sentrale byområdene og gjøre de større bo- og arbeidsmarkedene effektive og attraktive for flere segmenter i befolkningen. Ved å konsentrere utvikling rundt kollektivknutepunkter langs de regionale kollektivaksene kan arealbruk optimaliseres, samtidig som byspredning og utslipp fra transport reduseres. Det er i disse markedene jernbanen har sin viktigste oppgave.
I lang tid har fortettingspolitikk og senere nullvekstmål i kombinasjon med satsing på kollektivtransport vært viktige virkemidler for å sikre fremkommelighet i områder med befolkningsvekst, økende transportbehov og arealknapphet.
Jernbanen er derfor ryggraden i kollektivsystemet på hovedaksene inn til Oslo i dag og står for nesten en tredel av antall reiser over bygrensen til Oslo i morgenrushet. Samtidig involverer mer enn halvparten av alle kollektivreiser i rush både jernbane og øvrig kollektivtrafikk.
Jernbanesektoren har i dag utfordringer med å tilby nok avganger og konkurransedyktige reisetider i de markedene og på de delene av døgnet der etterspørselen etter persontransport er størst i dag. Vi har over flere år gjort mange grep for at jernbanen kan ta sin del av veksten i transportetterspørselen i fremtiden. Samtidig er kapasiteten i Osloområdet fullt utnyttet, og det er ikke mulighet å øke antall avganger inn mot og gjennom Oslo uten å gjennomføre større infrastrukturtiltak. Den største flaskehalsen er strekningen Oslo S–Lysaker, som er erklært overbelastet hele døgnet. Oslotunnelen legger begrensninger for mulig tilbudsutvikling også langt unna Oslo; for lokal- og regiontrafikken rundt Oslo, på fjerntogstrekningene og for godstrafikken. Samferdselsdepartementet har bedt Jernbanedirektoratet som fagorgan om å vurdere rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Flytoget. En tidlig vurdering fra Jernbanedirektoratet er at rapporten har flere begrensninger. Rapporten modellerer eksempelvis kun reiser i retning lufthavnen. Direktoratets beregninger ser på virkninger for hele Østlandet, som i tallgrunnlaget fra 2017 utgjorde ca. 60 millioner reiser. Tilbringer-markedet til Oslo lufthavn utgjorde ca. 11 millioner reiser, eller 18. pst. En sentral forutsetning ved å integrere Flytoget i øvrig trafikk er å gi et bedre togtilbud til et større geografisk område. Da beslutningen om innretning av direktetildeling av togtilbudet på Østlandet ble tatt, var vi klar over at forutsetningene for Jernbanedirektoratet sine rapporter om integrering av tilbringertjenesten ville bli påvirket av pandemien. Det er fremdeles stor usikkerhet om hvor stor denne effekten vil bli. Tellinger gjennomført i høst viser at antall reisende på Østlandet lå 5 pst. over 2019-nivå. Det vil fremdeles være nødvendig å utnytte kapasiteten i nettet bedre i årene fremover slik at de reisende får et bedre kollektivtilbud.
Det er vanskelig å anslå om endringen samlet sett fører til at flere tar bil til Flyplassen. I Urbanet Analyse sin undersøkelse av 2018 sa 75 pst. av Flytogpassasjerene at de ville reist med Vy dersom de ikke kunne reist med Flytoget. Det vil fremdeles være ni avganger i timen til Oslo lufthavn i fremtiden. Dette vil være et attraktivt tilbud som gjør at vi opprettholder en høy kollektivandel til flyplassen også i fremtiden.