Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense - Jaren og Lygna sør i Oppland

Prop. 50 S (2012-2013), Innst. 176 S (2012-2013)

Vedtak 378

Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av rv. 4 på strekningene Lunner grense–Jaren og Lygna sør i Oppland. Vilkårene går fram av Prop. 50 S (2012–2013) og Innst. 176 S (2012–2013).

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.