14.6 Kap. 5575 Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

14.6.1 Post 74 Sektoravgifter Kystverket

14.6.1.1 Sammendrag

Inntektene fra brukerfinansierte tjenester under Kystverket ble i 2009 nedjustert med 4,75 mill. kroner som følge av at inntektskravet lå høyere enn det utgiftsbevilgningene skulle tilsi, jf. Prop. 52 S (2009–2010) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet. For å sikre at brukerne ikke pålegges å betale mer enn forutsatt, må avviket justeres også i 2010.

Det fremmes derfor forslag om at bevilgningen på kap. 5575 post 74 reduseres med 4,75 mill. kroner i 2010.

14.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.