Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Til Stortinget

Sammendrag

EØS-komiteen vedtok 12. desember 2014 å endre EØS-avtalen vedlegg XII ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 248/2014 av 26. februar 2014 som endrer frister i forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro. Hovedformålet med forordningen er å gå over fra nasjonale systemer for kredittoverføringer og direkte debiteringer til harmoniserte SEPA kredittoverføringer («SEPA credit transfer») og direkte debiteringer («SEPA direct debit»). Forordningen gjelder kun transaksjoner i euro.

Siden gjennomføring av EØS-komiteens beslutning i norsk rett vil kreve lovendring, er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nødvendig i henhold til Grunnloven § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning samt forordningen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Konklusjon og tilrådning

Finansdepartementet tilrår at Norge godkjenner EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 248/2014 av 26. februar 2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Tor Arne Bell Ljunggren, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til at EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, krever samtykke fra Stortinget på grunnlag av Grunnloven § 26 annet ledd, jf. EØS-avtalen art. 103. Komiteen har forelagt innstillingsutkastet for utenriks- og forsvarskomiteen, som i brev av 20. mai 2015 opplyste at den ikke har merknader til utkast til innstilling.

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro.

Oslo, i finanskomiteen, den 28. mai 2015

Hans Olav Syversen

Tore Hagebakken

leder

ordfører