Sammendrag

Forslagsstillerne mener det er behov for et grønt investeringsselskap med følgende innretning og mandat:

  • Investeringsselskapet skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon.

  • Investeringsselskapets inntreden må være utløsende for at utviklingsarbeidet kan gjennomføres.

  • Investeringsselskapet skal investere i virksomheter som kan skape konkurransedyktig avkastning i et langsiktig perspektiv.

  • Investeringsselskapets investeringskapital må være betydelig. For at selskapet skal evne å være med på de store prosjektene, er 10 mrd. kroner nødvendig i første fase.

  • Investeringsselskapet bør kunne stille til rådighet egenkapital, langsiktige lån og kombinasjoner av dette (inkl. ansvarlig lån).

  • Investeringsselskapets eierandel i bedriftene vil være mellom en tredjedel og 50 pst.

  • Bedriftene skal ha teknologiutvikling og kommersialisering av nye produkter som formål. Organisering av selskaper, der investeringsselskapet skal delta, må ivareta at selskapets formål er teknologiutvikling.

  • Investeringsselskapet etableres med en liten, kompetent og målrettet administrasjon underlagt et styre/en investeringskomité.

Følgende forslag fremmes i dokumentet:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til etablering av et grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter som baserer seg på grønt (fornybart) karbon.»