19. Omtale av arbeidet med sektorunntakene for energi og transport i den differensierte arbeidsgiveravgiften

Omtale av arbeidet med sektorunntakene for energi og transport i den differensierte arbeidsgiveravgiften behandles i Innst. 400 S (2015–2016).