Innhald

Vedlegg 3 - Budsjettavtalen fordelt på kapittel og post. Alle tall i tusen kroner.

Vedlegg 3

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg1–3

Budsjettforlik H, FrP, V, KrF

Utgifter (i tusen kroner)

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 274 824

2 264 824 (-10 000)

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter

88 532

85 532 (-3 000)

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv.

32 621

38 621 (+6 000)

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning

332 700

282 700 (-50 000)

152

Menneskerettigheter

70

Menneskerettigheter

515 157

535 157 (+20 000)

159

Regionbevilgninger

70

Midtøsten og Nord-Afrika

472 807

447 807 (-25 000)

71

Europa og Sentral-Asia

755 674

675 674 (-80 000)

72

Afghanistan

584 500

574 500 (-10 000)

76

Asia

110 328

80 328 (-30 000)

77

Latin-Amerika

160 350

130 350 (-30 000)

160

Helse

70

Helse

3 555 186

3 570 186 (+15 000)

71

Verdens helseorganisasjon (WHO)

200 500

225 500 (+25 000)

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning

2 734 456

2 764 456 (+30 000)

71

Forskning

192 109

182 109 (-10 000)

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

71

Matsikkerhet og landbruk

991 966

1 091 966 (+100 000)

72

Fornybar energi

1 122 000

1 142 000 (+20 000)

163

Klima, miljø og hav

70

Miljø og klima

983 642

973 642 (-10 000)

170

Sivilt samfunn

70

Sivilt samfunn

2 078 471

2 128 471 (+50 000)

171

FNs utviklingsarbeid

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

605 000

615 000 (+10 000)

72

Andre tilskudd (FN)

201 700

196 700 (-5 000)

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

72

Strategisk samarbeid

195 000

180 000 (-15 000)

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter

556 462

550 062 (-6 400)

225

Tiltak i grunnopplæringen

60

Tilskudd til landslinjer

230 867

231 367 (+500)

61

Tilskudd skoleturer

0

15 000 (+15 000)

75

Grunntilskudd

80 787

85 287 (+4 500)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

1 146 268

1 154 168 (+7 900)

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 625 098

1 600 098 (-25 000)

61

Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere

0

60 000 (+60 000)

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn

1 538 587

1 823 587 (+285 000)

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler

2 502 183

2 517 183 (+15 000)

71

Frittstående videregående skoler

1 661 353

1 674 753 (+13 400)

231

Barnehager

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

102 800

262 800 (+160 000)

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

885 626

898 926 (+13 300)

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter

212 844

213 844 (+1 000)

70

Lister kompetanse

0

1 000 (+1 000)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

35 606 697

35 632 697 (+26 000)

70

Private høyskoler

1 564 288

1 578 488 (+14 200)

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

200 742

195 742 (-5 000)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

14 282

9 282 (-5 000)

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

207 444

217 444 (+10 000)

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

117 053

134 953 (+17 900)

315

Frivillighetsformål

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 557 600

1 607 600 (+50 000)

79

Til disposisjon

9 040

10 340 (+1 300)

86

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge

38 120

43 120 (+5 000)

322

Bygg og offentlige rom

70

Nasjonale kulturbygg

285 600

290 600 (+5 000)

323

Musikk og scenekunst

73

Region- og distriktsopera

62 085

63 585 (+1 500)

78

Ymse faste tiltak

322 890

325 390 (+2 500)

325

Allmenne kulturformål

78

Ymse faste tiltak

48 215

52 215 (+4 000)

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

78

Ymse faste tiltak

63 455

66 955 (+3 500)

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 741 130

1 747 630 (+6 500)

78

Ymse faste tiltak

115 785

116 785 (+1 000)

329

Arkivformål

78

Ymse faste tiltak

10 205

11 705 (+1 500)

334

Filmformål m.m.

73

Regional filmsatsing

90 855

92 355 (+1 500)

335

Medieformål

71

Produksjonstilskudd

313 000

318 000 (+5 000)

75

Tilskudd til samiske aviser

28 770

33 770 (+5 000)

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 114 900

2 184 900 (+70 000)

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

96 500

101 900 (+5 400)

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

371 700

384 600 (+12 900)

75

Tilskudd til private kirkebygg

0

5 000 (+5 000)

342

Kirkebygg og gravplasser

60

Rentekompensasjon – kirkebygg

55 341

37 641 (-17 700)

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

20 470

40 470 (+20 000)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 530 629

2 540 629 (+10 000)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 539 696

4 559 896 (+20 200)

70

Tilskudd

24 741

29 441 (+4 700)

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

17 967 648

18 016 648 (+49 000)

70

Tilskudd

62 383

72 383 (+10 000)

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

259 057

262 057 (+3 000)

474

Konfliktråd

70

Tilskudd

12 142

14 142 (+2 000)

490

Utlendingsdirektoratet

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

4 511

10 511 (+6 000)

70

Stønader til beboere i asylmottak

74 278

75 378 (+1 100)

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak og veiledning for au pairer

14 113

19 113 (+5 000)

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid og assistert retur og reintegrering i hjemlandet

78 469

72 069 (-6 400)

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

291 582

293 582 (+2 000)

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

50

Forskningsprogrammer

94 000

84 000 (-10 000)

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

73

Merkur-programmet

49 708

59 708 (+10 000)

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

131 734 299

131 519 299 (-215 000)

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

33 566 319

33 563 319 (-3 000)

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning

9 897 112

10 222 112 (+325 000)

577

Tilskudd til de politiske partier

70

Sentrale organisasjoner

314 082

324 082 (+10 000)

580

Bostøtte

70

Bostøtte

0

-90 000 (-90 000)

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte

2 888 591

2 918 591 (+30 000)

76

Utleieboliger

831 464

710 464 (-121 000)

595

Statens kartverk

30

Geodesiobservatoriet

22 600

5 600 (-17 000)

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 657 125

11 671 125 (+14 000)

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

4 262 000

4 253 000 (-9 000)

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

146 750

156 750 (+10 000)

634

Arbeidsmarkedstiltak

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 459 405

1 503 905 (+44 500)

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter

488 181

468 181 (-20 000)

708

Nasjonalt eldreombud

1

Driftsutgifter

0

14 000 (+14 000)

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

74 021

70 021 (-4 000)

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter

147 098

150 098 (+3 000)

60

Kommunale tiltak

98 013

93 013 (-5 000)

70

Rusmiddeltiltak mv.

120 477

130 477 (+10 000)

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd

828 059

874 059 (+46 000)

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

53 579 738

53 571 938 (-7 800)

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

18 784 161

18 781 461 (-2 700)

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

14 272 545

14 270 445 (-2 100)

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

12 728 492

12 726 592 (-1 900)

82

Investeringslån

5 631 381

5 212 381 (-419 000)

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd

30 000

48 000 (+18 000)

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

179 641

188 641 (+9 000)

73

Særlige omsorgsbehov

23 975

24 375 (+400)

762

Primærhelsetjeneste

60

Forebyggende helsetjenester

333 458

453 458 (+120 000)

63

Allmennlegetjenester

185 723

210 723 (+25 000)

74

Stiftelsen Amathea

20 969

24 569 (+3 600)

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter

107 523

112 523 (+5 000)

71

Brukere og pårørende

159 385

164 385 (+5 000)

72

Frivillig arbeid mv.

358 742

406 142 (+47 400)

73

Utviklingstiltak mv.

154 677

157 177 (+2 500)

840

Tiltak mot vold og overgrep

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.

78 291

84 291 (+6 000)

842

Familievern

1

Driftsutgifter

343 022

363 022 (+20 000)

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv.

208 461

213 461 (+5 000)

845

Barnetrygd

70

Tilskudd

14 830 000

15 872 000 (+1 042 000)

846

Familie- og oppveksttiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

36 560

41 560 (+5 000)

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

291 985

311 985 (+20 000)

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

151 098

156 098 (+5 000)

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv.

28 658

36 058 (+7 400)

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter

3 836 242

3 841 242 (+5 000)

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

141 429

156 429 (+15 000)

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

280 076

305 076 (+25 000)

871

Likestilling og ikke-diskriminering

73

Likestillingssentre

13 340

15 340 (+2 000)

872

Nedsatt funksjonsevne

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

219 358

224 358 (+5 000)

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

12 197

17 397 (+5 200)

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

2 050 000

1 785 000 (-265 000)

919

Diverse fiskeriformål

71

Tilskudd til velferdsstasjoner

0

2 500 (+2 500)

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

16 800

26 800 (+10 000)

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 198 200

2 223 200 (+25 000)

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

639 800

644 800 (+5 000)

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner

32 500

39 500 (+7 000)

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 068

7 968 (+900)

1142

Landbruksdirektoratet

60

Tilskudd til veterinærdekning

150 471

180 471 (+30 000)

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

182 600

152 600 (-30 000)

1300

Samferdselsdepartementet

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

64 000

69 000 (+5 000)

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser

31 000

45 000 (+14 000)

1320

Statens vegvesen

22

Drift og vedlikehold av riksveier

6 731 800

6 631 800 (-100 000)

31

Skredsikring riksveier

1 093 400

1 043 400 (-50 000)

36

E16 over Filefjell

179 700

85 700 (-94 000)

1330

Særskilte transporttiltak

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov

139 200

184 200 (+45 000)

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold

358 500

378 500 (+20 000)

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

40 200

25 200 (-15 000)

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

99 750

199 750 (+100 000)

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

288 584

291 084 (+2 500)

21

Spesielle driftsutgifter

106 508

109 008 (+2 500)

51

Den naturlige skolesekken

7 904

9 904 (+2 000)

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

97 382

98 882 (+1 500)

1410

Kunnskap om klima og miljø

22

Miljøkartlegging

90 579

100 579 (+10 000)

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

689 287

694 287 (+5 000)

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

158 230

208 230 (+50 000)

71

Marin forsøpling

65 290

70 290 (+5 000)

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter

690 992

640 992 (-50 000)

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

14 416

15 416 (+1 000)

81

Naturarv og kulturlandskap

62 011

67 011 (+5 000)

1428

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet

3 064 450

3 164 450 (+100 000)

1429

Riksantikvaren

70

Tilskudd til automatisk fredede og andre arkeologiske kulturminner

52 164

56 864 (+4 700)

1481

Klimakvoter

22

Kvotekjøp, generell ordning

200 000

175 000 (-25 000)

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

95 200

90 200 (-5 000)

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg

2 616 032

2 546 032 (-70 000)

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

4 409 630

4 389 630 (-20 000)

1840

CO2-håndtering

70

Administrasjon, Gassnova SF

126 000

114 000 (-12 000)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 495 000

4 266 600 (-228 400)

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend

7 167 192

7 170 492 (+3 300)

90

Økt lån og rentegjeld

28 584 104

28 594 604 (+10 500)

2421

Innovasjon Norge

76

Miljøteknologi

581 900

565 500 (-16 400)

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel

19 220 000

19 174 000 (-46 000)

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

610 000

927 000 (+317 000)

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

10 307 000

10 253 000 (-54 000)

2650

Sykepenger

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv.

293 660

268 660 (-25 000)

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad

1 561 600

1 761 600 (+200 000)

74

Tilskudd til biler

814 900

846 900 (+32 000)

2670

Alderdom

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv.

6 078 000

6 158 000 (+80 000)

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

9 331 800

9 310 800 (-21 000)

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 243 200

5 214 200 (-29 000)

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

244 000

254 900 (+10 900)

Sum utgifter

1 852 351 253

1 854 192 053 (+1 840 800)

Inntekter (i tusen kroner)

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

1 845

-4 555 (-6 400)

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

6 743 022

7 181 722 (+438 700)

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000

15 000 (+10 000)

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

74 700 000

74 882 000 (+182 000)

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

105 600 000

105 610 000 (+10 000)

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

83 600 000

84 106 000 (+506 000)

5502

Finansskatt

71

Skatt på overskudd

1 435 000

1 479 000 (+44 000)

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

14 600 000

14 641 000 (+41 000)

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

11 000 000

11 010 000 (+10 000)

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000

125 000 (+25 000)

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

21 085 500

21 635 500 (+550 000)

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

150 700 000

150 714 000 (+14 000)

72

Arbeidsgiveravgift

191 800 000

191 806 000 (+6 000)

Sum inntekter

1 852 351 253

1 854 181 553 (+1 830 300)

Sum netto

0

10 500 (+10 500)