Innhald

8. Statens lånebehov

8.1 Sammendrag

Det vises til Prop. 1 S (2018–2019) Gul bok for omtale av statens lånebehov i 2019.

8.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til at forslag til vedtak vil bli behandlet i Innst. 5 S (2018–2019).