Uttalelse fra finanskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 29. november 2018 oversendt finanskomiteen til uttalelse.

Finanskomiteen uttaler følgende i brev av 4. desember 2018:

«Finanskomiteens medlemmer viser til sine respektive partiers merknader i innstillingen, og slutter seg til disse.»