Komiteens behandling

Komiteen har i brev av 18. juni 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Monica Mæland bedt om en vurdering av forslaget. Statsrådens uttalelse følger av vedlagte brev av 4. september 2018.

Komiteen har avholdt muntlig høring i saken 7. februar 2019.