Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

Proposisjonen viser til at ved omdanningen av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetaket Aerospace Industrial Maintenance (AIM) Norway SF i 2011, var det et uttalt mål å legge til rette for at foretaket skulle kunne være med og konkurrere om oppdrag bl.a. knyttet til de nye kampflyene F-35. I forbindelse med omdanningen av statsforetaket til aksjeselskap og fullmakt om nedsalg av statens eierpost, jf. Innst. 367 S (2015–2016) til Prop. 79 LS (2015–2016), ble det vist til behovet for investeringer til nødvendig utstyr og infrastruktur for å bygge opp fasiliteter for motorvedlikehold/depot, og at dette sikres i planen for omdanning og nedsalg av statlig eierskap.

Motordepot for vedlikehold av motorene til F-35 er nå under etablering, og Forsvarsdepartementet inngikk en avtale om salg av aksjene i Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS) med Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) 13. desember 2018.

Regjeringen anmoder med denne proposisjonen om Stortingets fullmakt til å inngå forpliktelser i 2019 om fremtidige utbetalinger på inntil 50 mill. kroner for oppgjør av prisjusteringsmekanismer i 2023 og 2027 iht. vilkår i avtalen for salg av statens aksjer i AIM Norway AS til KDA.

Sammendrag

AIM Norway AS leverer vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på fly, helikoptre, komponenter og bakkeutstyr til Forsvaret og andre kunder.

I forbindelse med Stortingets behandling av omdanningen av AIM Norway AS til aksjeselskap i 2016, ble regjeringen gitt fullmakt til å redusere statens eierandel i selskapet med inntil 50 pst., eventuelt 100 pst. forutsatt at kjøper har en statlig eierandel på minimum 50 pst.

Forsvarsdepartementet har nå inngått en avtale om salg av aksjene i AIM Norway AS med KDA, som er et datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA. Det er i avtalen tatt forbehold om Stortingets tilslutning til forutsetninger for gjennomføring av salget.

Foreløpig estimat på aksjevederlag tilknyttet salget av AIM Norway AS til KDA er beregnet til 57 mill. kroner. Forsvarsdepartementet vurderer at netto fremtidige tilleggsvederlag i sum ventes utlignet av mulige fremtidige tilleggsutbetalinger. Betingede utfall gjør at det likevel er usikkerhet rundt eventuelle tilleggsvederlag. Det er derfor regjeringens tilråding at det gis en fullmakt på inntil 50 mill. kroner fra Stortinget for dekning av mulige fremtidige tilleggsutbetalinger i forbindelse med salget av aksjene i AIM Norway AS.

Norge, ved AIM Norway AS, ble i 2014 utpekt av det amerikanske forsvarsdepartementet til å etablere ett av tre depoter i Europa for motoren til F-35. Regjeringen har informert om planene om etablering av motordepot i budsjettproposisjonene for 2017 og 2018. Motordepotet er under etablering inne på Rygge flystasjon gjennom tre datterselskaper i AIM Norway AS som vil ha eierskap i henholdsvis eiendom (Rygge Eiendom AS), testcelle (Rygge 1 AS) og verkstedbygg (Rygge 2 AS). Planlagt ferdigstillelse av motordepotet med oppstart av vedlikeholdsleveranser er i 2021.

Etableringen av motordepotet er estimert å innebære en total investering på i overkant av 1,1 mrd. kroner. Regjeringen legger opp til at staten overtar eierskapet til testcelleselskapet (Rygge 1 AS). Dette vil skje gjennom en utdeling av aksjene i testcelleselskapet som tingsutbytte forut for gjennomføring av salg av aksjene i AIM Norway AS. Testcellen vil deretter leies ut til AIM Norway AS. Etablering av testcellen er kostnadsberegnet til om lag 312 mill. kroner. Behovet for statlig oppkapitalisering av dette selskapet frem til ferdigstillelse av depotet er beregnet til å være på om lag 172 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Hårek Elvenes, Trond Helleland, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Hans Andreas Limi og Christian Tybring-Gjedde, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, viser til at formålet med proposisjonen er at regjeringen anmoder om fullmakt fra Stortinget til å inngå forpliktelser i 2019 om fremtidige utbetalinger på inntil 50 mill. kroner for oppgjør av prisjusteringsmekanismer i 2023 og 2027 iht. vilkår i avtalen for salg av statens aksjer i AIM Norway AS til KDA.

Komiteen viser videre til at Forsvarsdepartementet inngikk en avtale om salg av aksjene i Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM Norway AS) med Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) 13. desember 2018.

Komiteen understreker at i forbindelse med Stortingets behandling av omdanningen av AIM Norway AS til aksjeselskap i 2016, ble regjeringen gitt fullmakt til å redusere statens eierandel i selskapet med inntil 50 pst., eventuelt 100 pst. forutsatt at kjøper har en statlig eierandel på minimum 50 pst.

Komiteen viser til at etableringen av motordepotet er estimert å innebære en total investering på i overkant av 1,1 mrd. kroner. Komiteen merker seg at regjeringen legger opp til at staten overtar eierskapet til testcelleselskapet (Rygge 1 AS), og at det vil skje gjennom en utdeling av aksjene i testcelleselskapet som tingsutbytte forut for gjennomføring av salg av aksjene i AIM Norway AS. Testcellen vil deretter leies ut til AIM Norway AS. Etablering av testcellen er kostnadsberegnet til om lag 312 mill. kroner. Komiteen peker på at behovet for statlig oppkapitalisering av dette selskapet frem til ferdigstillelse av depotet er beregnet til å være på om lag 172 mill. kroner.

Komiteen slutter seg til regjeringens vurdering av riktigheten og viktigheten av salget av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å inngå forpliktelser i 2019 om fremtidige utbetalinger på inntil 50 mill. kroner for oppgjør av prisjusteringsmekanismer, garantier og øvrige forpliktelser i 2023 og 2027 iht. vilkår i avtalen for salg av statens aksjer i Aerospace Industrial Maintenance Norway AS.

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 8. mai 2019

Anniken Huitfeldt

Martin Kolberg

leder

ordfører