Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli–31. desember 2018

Dette dokument

  • Innst. 276 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument:
  • Utgivar: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetal: 3
Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. mai 2019

Dag Terje Andersen

leder og ordf. for Statsministerens kontor

Eva Kristin Hansen

ordf. for Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet

Magne Rommetveit

ordf. for Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet

Bente Stein Mathisen

ordf. for Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Svein Harberg

ordf. for Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ulf Leirstein

ordf. for Finansdepartementet

Hanne Dyveke Søttar

ordf. for Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Nils T. Bjørke

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet