Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2000 kl. 10

Dato: 15.11.2000

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 40

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Eg har følgjande spørsmål til barne- og familieministeren:

«Mindreårige asylsøkjarar vert verande mykje lenger på asylmottaka enn dei tre månadene som er føresette. Røyndomar frå mottaka tilseier at mange av desse barna treng tettare oppfølging og meir hjelp enn det dei får i dag. Aldersspennet hos barna er for tida 4-18 år. Redd Barna foreslår at mottak for åleinebarna skal bli gitt status som barnevernsinstitusjonar.

Kva vil statsråden gjere for å sikre fagleg kvalitet og kompetanse, ressursar og rettstryggleik for desse barna?»

Statsråd Karita Bekkemellem Orheim: Spørsmålet fra representanten Molvær Grimstad er rettet til barne- og familieministeren. Svaret er utformet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, som har ansvar for alle flyktninger og asylsøkere som bor på asylmottakene, også enslige mindreårige.

Jeg er helt enig med representanten Molvær Grimstad i at det er beklagelig at oppholdstida i mottak blir mye lengre enn det som er forutsatt. Situasjonen for enslige mindreårige i mottak er ikke god nok i dag, og målet er å forbedre deres situasjon. Det vil Regjeringen gjøre, og fremmer forslag på dette området i stortingsmeldingen om asyl- og flyktningpolitikken i Norge. Denne blir oversendt Stortinget i den aller nærmeste framtid. Jeg kan av naturlige grunner ikke gå inn på hvilken type tiltak det vil være.

Slik jeg ser det, er det ikke aktuelt å omgjøre mottak for enslige mindreårige til barnevernsinstitusjoner. Jeg legger i min vurdering bl.a. vekt på at den beste måten å gjøre situasjonen bedre på for de barna som kommer alene, er at mottakene styrkes og at barna kommer raskest mulig ut i en helhetlig omsorgssituasjon i en kommune. Dette vil vi tilstrebe. Utlendingsdirektoratet arbeider med å etablere en avdeling for de yngste asylsøkerne som kommer uten eldre søsken eller slekt som de kan bo sammen med, for å sikre at de yngste får en nødvendig omsorg i en noe mer skjermet situasjon.

Jeg ser det heller ikke som noen god løsning å omgjøre mottakene til barnevernsinstitusjoner, fordi dette vil innebærer at alle enslige mindreårige blir gjort til barnevernsklienter, mens behovene deres vel så gjerne kan være av helsemessig eller skolefaglig art. Barnevernet har imidlertid en viktig rolle lokalt når mottakene melder om en bekymring som de vil at barnevernet skal følge opp. Slik oppfølging gjør barnevernet i dag, men jeg er helt enig med Molvær Grimstad i at de totale tilbudene til denne vanskeligstilte gruppen er nødt til å forbedres. Derfor er Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen viktig, og vi vil som sagt komme med konkrete tiltak i løpet av kort tid.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Eg takkar statsråden for svaret.

Eg er kjend med at kommunal- og regionalministeren har ansvaret for asylmottaka, men i forhold til barnevernet og den biten der er det viktig at barne- og familieministeren er inne.

Det at vi får ei eiga stortingsmelding om denne problematikken, er positivt. Ein skal vere klar over at tidsperspektivet er annleis for barn enn for vaksne. Derfor er nokre få veker ei lang tid for små barn. Denne problemstillinga har med jamne mellomrom vore oppe. Derfor er det viktig å få tiltak straks.

Det å ha ei eiga avdeling for dei minste synest eg er positivt. Og eg oppfattar barne- og familieministeren slik at ein vil styrke kompetansen inn mot dette området. I forhold til barnevernet og deira utfordring i asylmottaka er det viktig (presidenten klubbar) å ikkje framstille det som om ein brukar barnevernet for å gjere nokon til barnevernsklientar.

Mitt spørsmål til statsråden er: Meiner statsråden at (presidenten klubber) barnevernslova skal gjelde for alle som er i Noreg, slik det er, slik at den også skal gjelde for dei som er i asylmottak?

Presidenten: Presidenten vil be om at ein respekterer taletida!

Statsråd Karita Bekkemellem Orheim: Først vil jeg understreke meget, meget sterkt at det er ingen tvil om at jeg tar ansvar også for disse barna. Vi har som sagt ansvar for alle barn, og da er denne gruppen inkludert.

Vi vil legge fram en melding der vi kommer med konkrete tiltak nettopp overfor denne gruppen. Vi må ha en langt mer aktiv holdning og komme med forslag til konkrete tilpasninger som gjør at disse barna slipper å være på mottak i særlig lang tid. Det er et overordnet mål for denne regjeringen.

Så har jeg også lyst til å vise til det kommunalministeren i dag sa i sitt svar i den muntlige spørretimen, der hun oppfordret alle kommunene til å ta inn ett enkelt av disse barna. Da ville vi faktisk langt på vei fått løst problemet.

Når det gjelder spørsmålet om barnevernet, er det helt klart at disse barna selvfølgelig også skal omfattes av (presidenten klubbar) og kunne få hjelp gjennom barnevernet vårt. Det som er viktig, er at vi ikke gjør barn til barnevernsklienter hvis det ikke er det de har behov for å bli (presidenten klubbar), men gir dem et godt tilbud ute i kommunene.

Presidenten: Oppmodinga til representanten Molvær Grimstad når det gjeld taletida, gjeld også statsråden.