Stortinget - Møte torsdag den 21. oktober 2010 kl. 10

Dato: 21.10.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:56]

  Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til miljø- og utviklingsministeren:
  «I forbindelse med behandlingen av forvaltningsplan for verneområdene på Hardangervidda har både kommuner og grunneiere uttrykt misnøye med Direktoratet for naturforvaltning. Instansene føler seg overkjørt, og mener Direktoratet for naturforvaltning i liten grad tar hensyn til innspill og råd. Direktoratet for naturforvaltning har fått lignende kritikk også i andre saker.
  Hvordan vil statsråden sikre at Direktoratet for naturforvaltning tar tilstrekkelig hensyn til lokale interesser i vernesaker?»

 • Sak nr. 2 [11:16:36]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til miljø- og utviklingsministeren:
  «Det er nå over ti år siden Villaksutvalget leverte sin innstilling til strategier og tiltak for laksebestandene. Den gang ble laksefisken i om lag én tredel av laksevassdragene vurdert som enten utryddet, truet av utryddelse eller sårbar. Utviklingen har jevnt over gått i feil retning for villaksen siden den gang. Det var også den klare konklusjonen som ble gitt av forskerne under konferansen «Villaksutvalget – 10 år etter» som nylig ble arrangert av Kunnskapssenter for laks og vannmiljø. Våre villaksstammer står overfor en rekke trusler som spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg og rømming av oppdrettsfisk. Oppdrettsnæringen har skapt mange arbeidsplasser i distriktene, men svekker sitt omdømme som følge av miljøproblemene den bærer med seg. 120 av våre 450 elver er nå stengt for fiske.
  Hvilke målrettede tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre en bærekraftig villaksstamme i fremtiden?»

 • Sak nr. 3 [12:20:44]

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justisministeren:
  «De siste opplysningene fra Kripos om kriminelle MC-miljø i Norge viser at trenden med supportgjenger er kommet for fullt til Norge. Disse gjengene består av personer som ikke er medlemmer i MC-klubbene, men som aktivt støtter dem. Det faktum at Outlaws nå utfordrer det hegemoni Hells Angels mener å besitte, kan på mellomlang sikt føre til en konfrontasjon klubbene imellom, ifølge Kripos.
  Hvorledes vurderer statsråden situasjonen siden sist Høyre tok opp denne utfordringen i Stortinget, og hvilke nye tiltak vil statsråden iverksette for å møte utviklingen?»

 • Sak nr. 4 [13:13:57]

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justisministeren:
  «Ifølge kriminalomsorgens egne tall er 1122 av de 3696 innsatte som sitter i norske fengsler, utenlandske borgere. Det tilsvarer rundt 30 prosent. Rundt 150 personer var i fjor kvalifisert til soning i hjemlandet, mens det var kun 30 personer som ble overført. Dette er isolert sett en viss bedring sammenliknet med tidligere år, men ikke mye. Norge har betydelige utfordringer knyttet til import av utenlandske kriminelle, faglige utfordringer i forhold til soningsforhold og sikkerhet for ansatte i kriminalomsorgen og reduksjon av kriminalitet knyttet til omreisende vinningskriminelle.
  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å øke antallet soningsoverføringer og redusere antallet utenlandske kriminelle i norske fengsler?»

 • Sak nr. 5 [14:02:08]

  Stortingets vedtak til lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre ((Lovvedtak 1 (2010–2011), jf. Innst. 19 L (2010–2011) og Prop. 153 LS (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [14:02:49]

  Interpellasjon fra representanten Knut Arild Hareide til fiskeri- og kystministeren:
  «Av hensyn til miljø og sikkerhet på veiene må det legges til rette for at en større andel av godstransporten kan overføres fra vei til sjø. Særlig gjelder det innenlands godstransport. I Nasjonal transportplan 2010–2019 stadfestet regjeringen på nytt målet om å få mer godstransport over fra vei til sjø. Målet har så langt vist seg vanskelig å realisere, noe som bl.a. skyldes prisen på sjøtransport. Veitransporten over Svinesund har for eksempel økt kraftig de siste årene, mens utviklingen av sjøtransporten synes å ha vært stabil. Dette er ikke en ønsket utvikling. Sjøtransportens fordeler kan utnyttes bedre dersom det iverksettes mer omfattende tiltak enn det som ligger i planene i dag.
  Hva er regjeringens strategi for å øke andelen sjøtransport på bekostning av vei, og ser regjeringen behovet for å tenke nytt slik at mer av godstransporten kan flyttes over fra vei til sjø?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.33.