Stortinget - Møte tirsdag den 15. januar 2013 kl. 10

Dato: 15.01.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:11]

  Interpellasjon fra representanten Peter Skovholt Gitmark til utviklingsministeren:
  «Hvilken rolle mener statsråden at realisering av menneskerettigheter og demokrati skal ha i norsk utviklingspolitikk?»

 • Sak nr. 2 [11:05:49]

  Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til helse- og omsorgsministeren:
  «OECD-rapporten Health at a Glance, som ble publisert 16. november 2012, viser at det har blitt 40 pst. færre dagligrøykere i Norge mellom 2000 og 2010, den sterkeste reduksjonen blant alle OECD-land. Alkoholkonsumet har på sin side økt i Norge de siste 30 årene, selv om nivået ligger godt under det europeiske gjennomsnittet. Folkehelseinstituttet understreker i denne sammenhengen betydningen av en alkoholpolitikk som holder konsumet nede. Norges erfaringer på tobakksområdet kan ha relevans for alkoholpolitikken. Blant annet kan det være aktuelt å vurdere et sterkere fokus på de skader og den risiko alkoholbruk påfører tredjepersoner, slik man gjorde det ved å sette passiv røyking på dagsorden.
  Hvilke lærdommer mener statsråden man kan trekke fra arbeidet mot tobakkskader når man legger strategier for folkehelsepolitikken generelt og for alkoholpolitikken i særdeleshet framover?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.23.