Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Trygve Slagsvold Vedum om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner

Dette dokument

  • Representantforslag 3 S (2018–2019)
  • Sidetal: 2

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Stortinget vedtok 8. juni 2017 ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, deriblant sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Etter flere runder med samtaler mellom fylkene og statsråden stiller representanter for fylkene seg svært kritiske til sammenslåingen og ønsker vedtaket opphevet. Forslagsstillerne bemerker at sammenslåingsprosessen har skapt en krevende situasjon for folkevalgte i begge fylker og har utfordret samarbeidsklimaet. Forslagsstillerne ber om at man skal ta hensyn til folkeviljen og oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Forslagsstillerne viser til folkeavstemningen om sammenslåing som er avholdt i Finnmark, hvor resultatet ble 87 prosent nei til sammenslåing av Troms og Finnmark. Valgdeltakelsen var 5 prosent høyere enn ved forrige fylkestingsvalg. I hele 14 av 19 kommuner stemte over 90 prosent nei. Protestene fra innbyggere og folkevalgte er tydelige.

Ulikhetene i innbyggertall i Troms og Finnmark, samt spredt bosetting og avstandsulemper, er tungtveiende grunner til at sammenslåingen møter motstand. Grunnet Finnmarks unike geografiske posisjon og samarbeid med Russland har det lenge blitt drevet en aktiv politikk for å sikre bosetting i hele Finnmark. Det vil være svært beklagelig dersom urolighetene rundt sammenslåingen av Troms og Finnmark skulle komme i veien for denne målrettede politikken. Forslagsstillerne legger til grunn at ønsket om å sikre bosetting og tjenestetilbud i Finnmark, på lik linje med andre fylker, står ved lag. Forslagsstillerne legger videre til grunn at Troms og Finnmark skal sikres muligheter for videre utvikling, og viser til at den situasjonen som er oppstått, er svært krevende for både Finnmark og Troms.

Forslagsstillerne merker seg at det fra blant andre jusprofessor Eivind Smith er stilt spørsmål om lovligheten i vedtaket om sammenslåing. Ifølge inndelingslova skal forslaget være utredet, og de berørte fylkene skal få mulighet til å si sin mening. Forslagsstillerne viser til at dette ikke har blitt gjennomført i saken om Troms og Finnmark. Vedtaket ble fattet gjennom et løst forslag i salen og var ikke underlagt utredning etter inndelingslova eller underlagt ordinær komitébehandling. Statsråden har selv påpekt at man nå har begrensede hjemler til å gjennomføre en sammenslåing av fylkeskommuner fra statlig hold uten at fylkene arbeider for sammenslåing.

Forslagsstillerne understreker viktigheten av oppgaveoverføring til fylkene, da desentralisering av oppgaver og myndighet vil styrke lokaldemokratiet og skape bedre nærhet til tjenestene. Overføring av statlige oppgaver forutsetter ikke strukturendringer.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme sak om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylker.

3. oktober 2018

Sandra Borch

Geir Adelsten Iversen

Heidi Greni

Willfred Nordlund

Trygve Slagsvold Vedum