ESA stiller spørsmål om uavhengigheten til RME

Tredje energimarkedspakke stiller krav om en nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitet og gass som skal være rettslig atskilt og funksjonelt uavhengig, og som ikke skal kunne instrueres ved utførelse av oppgaver. I Norge ble denne myndigheten lagt til en nyopprettet enhet: Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som er en egen enhet i NVE. EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte 16. oktober et brev til Olje- og energidepartementet hvor de ber om informasjon om de norske bestemmelsene knyttet til reguleringsmyndigheten, blant annet om blant annet hvordan Norge har sikret uavhengig myndighetsutøvelse og hvordan man har sikret parter klageadgang til et uavhengig klageorgan. Regjeringen blir bedt om å svare innen 16. november.

Utgangspunktet for ESAs brev til Olje- og energidepartementet er norsk gjennomføring av tredje elmarkedsdirektiv og tredje gassmarkedsdirektiv. Begge direktivene stiller en rekke krav til reguleringsmyndigheten. ESA ba 14. februar i år departementet om et såkalt samsvarsskjema (Table of Correspondence) som presist skal angi på hvilken måte direktivene er gjennomført i nasjonal lovgivning. ESA mottok svaret 15. mai, og er i ferd med å undersøke informasjonen fra departementet med hensyn til nivået av uavhengighet og oppgavene til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). ESA skriver i brevet 16. oktober at det er flere områder hvor det er behov for ytterligere avklaring.

Uavhengighet
ESA ber regjeringen om å forklare hvordan etterlevelse av kriteriene om uavhengighet, upartiskhet og gjennomsiktighet for RME og Energiklagenemnda sikres i praksis. I den sammenhengen vises det til kriterier i Europakommisjonens tolkningsnotat om reguleringsmyndigheter og en studie fra 2019 om uavhengigheten til nasjonale reguleringsmyndigheter. Med tanke på at RME er organisert som en enhet i NVE, ønsker ESA all relevant informasjon om hvordan uavhengighet og skille mellom RME og NVE er sikret. ESA ber også regjeringen forklare hvordan RMEs administrative underordning til departementet fungerer.

Oppgaver og myndighet
I brevet stiller ESA også en rekke spørsmål knyttet til oppgavene og myndigheten til RME. Regjeringen blir bedt om å beskrive tildelingen av kompetanse mellom departementet, NVE, RME og systemoperatører, og å forklare hvordan det gjør at RME uavhengig kan utføre sine oppgaver. ESA stiller også spørsmål knyttet til RMEs overvåkings- og kontrollmyndighet, og ber regjeringen om å avklare om RME har myndighet til å utføre undersøkelser.

Tvisteløsning
ESA ber om utfyllende informasjon knyttet til klager og tvisteløsning. Spesielt ønsker ESA å bedre forstå retten til å henvise klager til RME for «disagreements on terms for connection to and use of the grid». ESA ønsker også å få avklart om en fornyet behandling er mulig i Norge, og i tilfelle av hvilken myndighet, og hvordan RMEs vedtak kan påklages.

Samarbeid og utveksling av informasjon
ESA ønsker at regjeringen forklarer hvilke andre myndigheter RME samarbeider med for å kunne utføre sine oppgaver, samt nivået og samarbeidsformen. Det vises også til at flere norske forskrifter krever at RME deler informasjon med NVE (med unntak av konfidensiell informasjon). ESA ber om en forklaring på formålet med informasjonsdelingen og hvilken innvirkning det har på uavhengigheten til RME.

Til slutt i brevet ber ESA regjeringen om å forklarer flere av bestemmelsene i det norske lovverket som ESA mener er uklare.

Til Energiteknikk sier ESAs kommunikasjonssjef Jarle Hetland at brevet er «standard prosedyre for Esa i forbindelse med EØS-implementering», og legger til at ESAs arbeid er på et veldig tidlig stadium og at ingen konklusjoner er nådd.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 04.11.2020 11:16